การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ดาราวรรณ รองเมือง
อัสมา บิอะหวัง
อารีรัตน์ ทองสง่า
อุทัยวรรณ คำป้อง
อังคนา มาโนชน์
พัชราภรณ์ เจือประจบ
พรนิภา คงจิตร์
อริษา มหาสวัสดิ์

Abstract

การวิจัยเชิงสำรวจภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนัก ด้วยตนเองกับความพึงพอใจในภาพลักษณ์เรือนร่างของ สตรี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 399 คน เลือกตามสะดวก เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการทดสอบไค-สแควร์

ผลการวิจัยพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักของ สตรี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความสัมพันธ์กับความ พึงพอใจในภาพลักษณ์เรือนร่าง (\inline \dpi{100} \chi ^{2} = 54.52) และกับดัชนี มวลกาย (\inline \dpi{100} \chi ^{2} = 28.62) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ พึงพอใจในภาพลักษณ์เรือนร่าง (r = 0.40) อย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

The use of nonprescription weight loss products and satisfaction with body image among women aged 15-19 years in Suratthani Province.

Rongmuang, D., Biawuang, A., Tongsanga, A., Khampong, U., Manoch, A., Jueprajob, P., Khongjit, P., & Mahasawat, A.

The purpose of this cross sectional survey was to examine relationship between the use of nonprescription weight loss products and satisfaction with body image among women in Suratthani province. A total of 399 women in Suratthani was accidentally selected. Data collection was done using questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics, Chi-square test, and Pearson product-moment correlation.

The results showed that there were significant relationship between the use of nonprescription weight loss products among women in Suratthani and satisfaction with body image (\inline \dpi{100} \chi ^{2} = 54.52) and body mass index (\inline \dpi{100} \chi ^{2} = 28.62) at p < .001. The body mass index also had positive significant relation to satisfaction with body image (r = 0.40) at p < .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รองเมือง ด., บิอะหวัง อ., ทองสง่า อ., คำป้อง อ., มาโนชน์ อ., เจือประจบ พ., คงจิตร์ พ., & มหาสวัสดิ์ อ. (2016). การใช้ผลิตภัณฑ์ลดนํ้าหนักด้วยตนเองกับความพึงพอใจ ในภาพลักษณ์เรือนร่างของสตรีที่มีอายุ 15 -29 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Thai Journal of Nursing, 63(2), 63–71. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/46909
Section
Research Article