ถอดบทเรียนการจัดกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม

Main Article Content

สมทรง จุไรทัศนีย์

Abstract

บทความนี้นำเสนอแนวคิดของการจัดกลุ่มสนับสนุนและถอดบทเรียนการจัดกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วย สมองเสื่อม การจัดกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลอย่างต่อเนื่องให้ประโยชน์แก่ญาติผู้ดูแลในการได้รับการสนับสนุนทาง อารมณ์ และได้รับความรู้ในการดูแลตนเอง ผู้ดูแลสามารถยอมรับความผิดปกติของผู้ป่วยสมองเสื่อม และนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มญาติผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากบุคลากร และญาติ ผู้ดูแลไม่มีทักษะในการดูแลผู้ป่วย และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการบ่อยครั้ง

 

Reflection on lesson learned from the group support in family caregiver of Dementia patients.

Churaitatsanee, S.

This article aims to present major concepts of group support and reflection on lesson learned from the group support in family caregivers of dementia patients. In providing continuous support group, family caregivers gain benefits on emotional support and knowledge in self-care. Furthermore, they will be able to accept behaviors of dementia patients and get more opportunity in sharing their knowledge and experience of care among group members. However, the major problems are the frequently schedule changes and caring unskills of family caregivers as well as health professionals.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จุไรทัศนีย์ ส. (2016). ถอดบทเรียนการจัดกลุ่มสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม. Thai Journal of Nursing, 63(4), 5–11. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47047
Section
Academic Article