Published: 2016-01-22

บรรณาธิการแถลง

กรรณิการ์ สุวรรณโคต, วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติของพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รุ่งนภา จันทรา, อติญาณ์ ศรเกษตริน, โศรตรีย์ แพน้อย

57-65