องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติของพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

รุ่งนภา จันทรา
อติญาณ์ ศรเกษตริน
โศรตรีย์ แพน้อย

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติ ของพยาบาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 305 เลือกโดยการสุ่ม แบบแบ่งชั้นจากพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถามสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัตของสภาการพยาบาลนานาชาติ แบบสอบถามผ่านการตรวจความตรงเชิงเนื้อหาโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอบบาคได้ 0.87 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ตัวประกอบด้วยวิธีตัวประกอบหลัก หมุนแกนตัวประกอบแบบออโธโกนอลด้วยวิธีแวริแมกซ์

ผลการวิจัย สมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติ มี 4 องค์ประกอบ และ 62 ตัวแปร ซึ่งอธิบายความแปรปรวนร้อยละ 50 ในแต่ละองค์ประกอบมีจำนวนตัวแปรที่อธิบายได้ ดังนี้ 1) ด้านการป้องกัน/ การหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ มี 14 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ 44.35, 2) ด้าน ความพร้อมรับภัยพิบัติ มี 15 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 2.34, 3) ด้านการเผชิญกับภัยพิบัติและการตอบสนอง มี 25 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 1.81, และ 4) ด้านการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ มี 8 ตัวแปร อธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 1.50

 

The components of disaster nursing competencies among nurses in Suratthani province.

Chantra, R., Songatrin, A., & Peanoi, S.

The purpose of this study was to explore the components of disaster nursing competency among nurses in Surattani province. The sample of 305 nurses in Surattani province were randomly selected. The questionnaire was developed using the ICN disaster nursing competencies. Its content validity was judged by a group of experts. The Cronbach’s alpha coefficient was 0.87. The factor analysis was done using the Principle Components Extraction and Orthogonal Rotation by Varimax method.

The results were as follows. The disaster nurse competency composed of 4 components described by 62 variables accounted for 50 % of variances. 1) Prevention/Mitigation described by 14 variables accounted for 44.35% of variances, 2) Preparedness described by 15 variables accounted for 2.34% of variances, 3) Response described by 25 variables accounted for 1.81% of variances, and 4) Recovery/ Rehabilitation described by 8 variables accounted for 1.50 % of variances.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
จันทรา ร., ศรเกษตริน อ., & แพน้อย โ. (2016). องค์ประกอบสมรรถนะการพยาบาลภัยพิบัติของพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. Thai Journal of Nursing, 63(4), 57–65. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47091
Section
Research Article