ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และความสามารถของสมอง ของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

Main Article Content

ศิริกุล การุณเจริญพาณิชย์

Abstract

การวิจัยสหสัมพันธ์นี้มุ่งศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และความสามารถของสมองของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี กลุ่มตัวอย่างจำนวน 91 ราย เลือกแบบเจาะจง เป็นผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุประจำปี 2555 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสัมภาษณ์และประเมินผู้สูงอายุโดยใช้แบบประเมิน 4 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าร้อยละ และ Spearman Rho

ผลการวิจัย พบว่าผู้สูงอายุมีความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันแบบพื้นฐานอยู่ในระดับดีหรือติดสังคมทุกคน ส่วนแบบซับซ้อนอยู่ในระดับดีที่พึ่งพาตนเองได้เป็น ส่วนใหญ่ร้อยละ 89 ความสามารถในการทรงตัวผู้สูงอายุร้อยละ 84.6 มีความเสี่ยงต่อการหกล้มสูง ร้อยละ 67 มีความสามารถของสมองอยู่ในระดับปกติ ความสามารถสมองของสมอง มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันแบบซับซ้อน (ρ = 0.466) และความสามารถในการทรงตัว (ρ= 0.222) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับการทำกิจวัตรประจำวันแบบพื้นฐาน

 

The relationships between balance, activities of daily living and cognitive function of older people in Ban Pong District, Ratchaburi province.

Karuncharernpanit, S.

This correlational research aimed to study and find the relationships between balance, activities of daily living and cognitive function of older people in Ban Pong District, Ratchaburi Province. The sample of 91 older people who came to join in the older people club in Ban Pong District, Ratchaburi Province, was purposively selected. The researcher and her assistants interviewed and assessed the abilities of older people using research tools. The percentage and Spearman Rho were used in data analysis.

Results were as follows. All of older people had basic activities of daily living at the good level (the socialized group level). Eighty-nine percents of them could perform complex activities of daily living at the good level and Sixty-seven percents of them had cognitive function at the normal level, but the majority (84.6%) still had high risk of fall. There were significant correlation between the cognitive function with complex activities of daily living (ρ = 0.466) and balance (ρ= 0.222) at p < .05, but there was no correlation with basic activities of daily living.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
การุณเจริญพาณิชย์ ศ. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัว ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน และความสามารถของสมอง ของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี. Thai Journal of Nursing, 63(4), 20–28. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47081
Section
Research Article