บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล

Main Article Content

ปิติพร สิริทิพากร

Abstract

ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทั่วโลก ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมีการสูญเสียความสามารถของสมองในเรื่อง ภาษา ความคิด การเรียนรู้ ความจำ อารมณ์ สติปัญญา ความรู้ และการตัดสินใจ บางรายมีพฤติกรรมและบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงไป และอาจมีอาการทางจิตประสาทด้วย ส่งผลต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมจึงจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นในการให้การดูแล ครอบครัวจึงเป็นแหล่งสำคัญที่ให้การดูแลและสนับสนุนผู้ป่วยที่บ้านอันอาจส่งผลให้ผู้ดูแลซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตและรู้สึกเครียดได้ พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ดูแลในครอบครัวในการให้ความรู้คำแนะนำ ช่วยเหลือการจัดการกับปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้ป่วยที่เปลี่ยนไปรวมถึงการจัดการความความเครียด ความรู้สึกเป็นภาระ และความรู้สึกเป็นตราบาปของญาติผู้ดูแล

 

Nurses‘ roles in caring for elderly people with dementia and the caregivers.

Siritipakorn, P.

Dementia is mostly found in the elderly throughout the world. Person with dementia will be losing the ability of the brain to functioning including language, thinking and learning, memory, emotional, intellectual knowledge and judgment, some patients had behavior and personality changes and/or psychological symptoms. These will affect to the ability to perform everyday activities. The pathological conditions of dementia inhibit person with dementia from taking complete care of themselves and make them require the care from others. Family are important source of home care and support for person with dementia. As a result of caring person with dementia, family caregivers may experience life change that would be expected to be stress. Therefore, nurses are well positioned to play important role in taking care of family caregivers such as sharing knowledge, giving advise, relieving burden and stigma as well as strengthening their coping.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สิริทิพากร ป. (2016). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแล. Thai Journal of Nursing, 63(4), 12–19. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47072
Section
Academic Article