ผลของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและความเครียดของผู้ดูแล

Main Article Content

วีณา ลิ้มสกุล
อาภรณ์ สุขโสดา

Abstract

การวิจัยกึ่งทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถในการปฏิบัตกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อม และความเครียดของผู้ดูแล กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีภาวะสมองเสื่อม 35 คนที่เลือกแบบเจาะจงและผู้ดูแลผู้ป่วย 35 คน เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) ดัชนีจุฬาเอดีแอล 2) แบบประเมินความเครียดของผู้ดูแล และ 3) การให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Paired t-test

ผลการวิจัยพบว่า ก่อนและหลังให้คำปรึกษาค่าเฉลี่ยของความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อมเท่ากับ 15.77 (SD = 5.53) และ 17.06 (SD = 4.92)ตามลำดับและมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนผู้ดูแลมีค่าเฉลี่ยของ ความเครียดเท่ากับ 31.86 (SD = 14.16) และ 23.31 (SD = 6.92) ตามลำดับ และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001

 

Effects of counseling in caregivers on the ability in activities of daily living of people with Dementia and caregivers’ stress.

Limsakul, W., Ngangjui, U., & Suksoda, A.

The purposes of this quasi-experimental research were to examine the effects of counseling on the ability in activities of daily living of people with dementia, and caregivers’ stress. The sample of 35 people with dementia was purposively selected and their caregivers. The research instruments consisted of Chula Activities Daily Living Index, the stress assessment scale, and counseling. Data were analyzed for frequency, percent, mean, standard deviation and paired t-test.

The findings revealed as follows. Before and after counseling, the average scores of the ability in the activities of daily living of people with Dementia were 15.77( SD = 5.53) and 17.06 (SD = 4.92), while the average scores of caregivers’ stress were 31.86 ( SD = 14.16) and 23.31( SD =6.92) repectively. There were significantly differences in the ability in activities of daily living and the caregivers’ stress between before and after counseling at p < .01.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ลิ้มสกุล ว., & สุขโสดา อ. (2016). ผลของการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม ต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้มีภาวะสมองเสื่อมและความเครียดของผู้ดูแล. Thai Journal of Nursing, 63(4), 35–41. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47084
Section
Research Article