ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

Main Article Content

ปานจิตต์ กลันทกพันธ์
กรรณิการ์ สุวรรณโคต
เพ็ญจันท์ ส. โมไนยพงศ์

Abstract

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสุขในการทำงาน บรรยากาศองค์การ เปรียบเทียบความแตกต่างของความสุขในการทำงาน และหาความสัมพันธ์ระหว่าง บรรยากาศองค์การ กับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 1 ปี จำนวน 209 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามความสุขในการทำงาน 3) แบบสอบถามบรรยากาศองค์การ หาความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือวิจัยโดยผู้ทูรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา เท่ากับ 0.92, และ 0.95 ตามลำดับ และหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ได้เท่ากับ 0.96 และ 0.96 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

ผลการวิจัยพบว่า

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครมีความสุขในการทำงานอยู่ในระดับมาก (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.90, SD = 0.45) และบรรยากาศองค์การอยู่ในระดับดี (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.66, SD = 0.51)ผู้ที่ปฏิบัติงานในแผนกที่ต่างกันมีความสุขในการทำงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้ที่มีอายุ และระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน.

2. บรรยากาศองค์การ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกระดับสูงกับความสุขในการทำงาน (r = 0.727) ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และบรรยากาศองค์การ

3 ด้านสามารถทำนายความสุขในการทำงานได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

The relationship between organizational climate and work happiness of professional nurses at a hospital under the Bangkok Metropolitan Administration.

Kalantagaphan, P., Suwonnakote, K., & Monaiyapong, P. S.

The purposes of this descriptive research were to study work happiness, and organizational climate, to compare the differences of work happiness, and to determine the relationship between organizational climate and work happiness of professional nurses at a hospital under Bangkok Metropolitan Administration. The sample of 209 professional nurses, who had work experience of over one year, was randomly selected using the stratified random sampling technique. The research instruments consisted of: 1) personal data questionnaire 2) work happiness questionnaire, and 3) organizational climate questionnaire. The content validity index (CVI) of the questionnaires number 2 and 3 were 0.92, and 0.95 respectively, and the Cronbach’s alpha coefficients were 0.96 and 0.96 respectively. The data were analyzed for percentage, mean, standard deviation, One-way ANOVA and stepwise multiple regression. The findings of this research were as follows.

1. Work happiness of professional nurses at a hospital under Bangkok Metropolitan Administration was at the high level (\inline \dpi{80} \bar{X}= 3.90 , SD = 0.45) and the organizational climate was at good level (\inline \dpi{80} \bar{X} = 3.66, SD = 0.51). The professional nurses who were different in age and experience, there weren’t different in work happiness. But those who worked in different department, had different work happiness at the statistically significant level .05.

2. The organizational climate positively correlated with work happiness of professional nurses at the high level (r = 0.727) at the statistically significant level .001 and three subscales of the organizational climate could significantly predicted work happiness of professional nurses at the .05 level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กลันทกพันธ์ ป., สุวรรณโคต ก., & ส. โมไนยพงศ์ เ. (2016). ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร. Thai Journal of Nursing, 63(4), 42–48. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47085
Section
Research Article

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 > >>