คุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 1

Main Article Content

ทิพาภรณ์ หาญมนตรี
สุทธีพร มูลศาสตร์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ 2) อำนาจในการทำนายของระยะเวลาการปฏิบัติงาน แบบแผนการสื่อสาร นโยบายการบริการแบบมุ่งุเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และความรู้ในการบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางต่อคุณภาพบริการแบบม่งุ เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชัพ กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 209 คนเลือกโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามมี 5 ส่วนคือ 1) คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) แบบแผนการสื่อสาร 3) นโยบายการบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 4) ความรู้ในการบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง 5) คุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของพยาบาลวิชาชีพ หาค่าดัชนีความตรง ตามเนื้อหา เท่ากับ 1.00 และหาค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของส่วนที่ 3-5 เท่ากับ 0.917, 0.693 และ0.941 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ

ผลการวิจัย พบว่าคุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ อยู่ในระดับมากโดยรวมและในรายมิติทั้ง 7 ได้แก่ 1) การดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ 2) การตอบสนองต่อความต้องการคุณค่าและค่านิยมของผู้รับบริการ 3) การเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 4) การเข้าถึงข้อมลู ข่าวสารและความรู้ 5) การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการและครอบครัว 6) ความ ต่อเนื่องของการดูแล และ 7) การเข้าถึงการดูแล นโยบาย การบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและความรู้ใน การบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางสามารถร่วม กันทำนายคุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางได้ร้อยละ 29.8 สร้างเป็นสมการทำนายที่ใช้คะแนนดิบได้ ดังนี้

y(คุณภาพบริการฯ) = 2.457 + 0.259 X(นโยบายฯ) +0.812 X(ความรู้ฯ)

 

Service quality based on patient-centered care as perceived by professional nurses at community hospitals under Ministry of Public Health, the Inspection Region 1.

Hanmontree, T., & Moolsart, S.

This research aimed to study the service quality based on patient-centered care as perceived by professional nurses and to study the predicted power of the characteristics, communication style, patient-centered policy, knowledge related to patient-centered service, to service quality based on patient-centered care as perceived by professional nurses. The sample of 209 professional nurses in the community hospitals under Ministry of Public Health, the Inspection Region 1, was selected using the stratified random sampling. Research tool was a questionnaire consisted of five parts; characteristics, communication style, patient-centered policy, knowledge related to patient-centered service, and service quality based on patient-centered care. Its content validity index was 1.00, and the reliability coefficients of part 3-5 were 0.917, 0.693 and 0.941 respectively. Descriptive statistics and stepwise multiple regression analysis were used in data analysis.

The results revealed that the service quality based on patient-centered care in total and seven dimensions were at the high level including 1) the physical and psychological care, 2) response to the demand and values of patients, 3) respect for human dignity, 4) access to information and knowledge, 5) patient and family participation, 6) continuity of care, and 7) access to care. Patient-centered policy and knowledge related to patient-centered service could predicted the service quality based on patient-centered care. The predictors accounted for 29.8 percent of the varience. The predicted equation according to raw score was as follow:

\hat{y} = 2.457 + 0.259 X (policy) + 0.812 X (knowledge)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
หาญมนตรี ท., & มูลศาสตร์ ส. (2016). คุณภาพบริการแบบมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจราชการที่ 1. Thai Journal of Nursing, 63(4), 49–56. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47089
Section
Research Article