การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA

Main Article Content

สุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล

Abstract

ผู้นิพนธ์เอกสารทางวิชาการต่างๆ จำเป็นต้องระบุหลักฐานแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาอ้างอิง การอ้างอิงเอกสารที่ถูกต้องช่วยให้ผู้อ่านเอกสารสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ต่อไป และแสดงถึงความเป็นผู้มีจริยธรรมของผู้นิพนธ์ด้วยบทความนี้บรรยายถึงหลักเกณฑ์วิธีการอ้างอิงแบบ APA ในเรื่องการเขียนเอกสารอ้างอิงในเนื้อเรื่อง และการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงท้ายเรื่อง

 

Reference writing: APA Style.

Sirorojsakul, S.

The authors of academic writing need to reference the documents that support their writings. The correct references help the readers to search for further study and declare the ethics of the authors. This article describe the rules of APA reference writing style on citing references in text and reference list.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ศิโรโรตม์สกุล ส. (2016). การเขียนเอกสารอ้างอิง ระบบ APA. Thai Journal of Nursing, 62(3), 59–66. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47427
Section
Academic Article