Published: 2016-01-26

การเป็นโรงพยาบาลที่ดึงดูดใจของโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติ ตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล

พวงทิพย์ เส็งเมือง, สุลี ทองวิเชียร, เพ็ญศรี พงษ์ประภาพันธ์, สุวิมล จอดพิมาย

15-21