การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

Main Article Content

ปราณี เทียมใจ
ปรัชญาพร ธิสาระ

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ ซึ่งมีกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 8 ขั้นตอน คือ 1) แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน 2) สำรวจข้อมูลการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสอง 3) เสนอผลการสำรวจข้อมูลและแผนปฏิบัติงาน ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 4) สร้างคู่มือ 5) พัฒนาแกนนำ 6) สนับสนุนการจัด กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 7) พัฒนาพื้นที่ปลอดบุหรี่ 8) พัฒนาคลินิกเลิกบุหรี่

ผลลัพธ์ พบว่า นิสิตมีการสูบบุหรี่สูงกว่าบุคลากรส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นด้วยกับการห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ มีการรณรงค์เรื่องมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มีผู้เข้าร่วมบำบัดในคลินิกจำนวน 34 คน ซึ่งเลิกได้และอยู่ในระหว่างการเลิกจำนวน 28 คน

 

Developing of a Smoke- Free University Model by School of Nursing, University of Phayao

Tiemjai P., Thisara P.

This article aimed to present a process of development a Smoke-Free University model and its outcome. The process composes of eight steps : 1) setting up the committee, 2) surveying of smoking situation and passive smoking, 3) returning the results and suggesting of a stop smoking plan to the university administration, 4) creating a guideline, 5) developing of a core team, 6) supporting continuous activities, 7) developing of Smoke - Free area, and 8) developing of smoking cessation clinics.

The result showed that students had a higher rate of smoking than university staff. A majority of students and staff agreed with a ban on smoking in public. The Smoke - Free campaign signs were posted around the campus. There were 34 participants joining this smoking cessation rehabilitation clinics and 28 of them have already quit and are in the cessation process.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เทียมใจ ป., & ธิสาระ ป. (2016). การพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. Thai Journal of Nursing, 61(1), 1–9. Retrieved from https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJN/article/view/47475
Section
Academic Article