Published: 2016-01-27

ผลการเรียนการสอนวิชาบุหรี่กับสุขภาพต่อความรู้ ทัศนคติและความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่ของนิสิต

วันเพ็ญ รักษ์ปวงชน, กัลยา วิริยะ, จันทิมา ฤกษ์เลื่อนฤทธ์ิ, ลาวัณย์ รัตนเสถียร

21-30