Return to Article Details วิธีในการปรับตัวของผู้ป่วยอายุรกรรมและศัลยกรรมต่อการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล