Return to Article Details ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวอำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพการรับรู้สมรรถนะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล