ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวอำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพการรับรู้สมรรถนะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • อาภาพร เผ่าวัฒนา

Abstract

การ ศึกษา นี้ มี วัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษา ความ แตก ต่าง ของ รูป แบบ การ เลี้ยง ดู ที่ ส่ง ผล ต่อการ สื่อสาร เรื่อง เพศ ระหว่าง มารดา และ บุตร สาว อำนาจ การ ต่อ รอง ใน สัมพันธภาพ ทาง เพศ ความนึกคิด ที่ ใช้ ใน สัมพันธภาพ การ รับ รู้ สมรรถนะ ทาง เพศ และ พฤติกรรม ทาง เพศ ของ วัย รุ่น หญิง ที่อาศัย ใน ชุมชน แออัด เขต กรุงเทพมหานคร กลุ่ม ตัวอย่าง เป็น วัย รุ่น หญิง อายุ ระหว่าง 15 - 20 ปี( อายุ เฉลี่ย 17 ปี ) จำนวน 343 คน เก็บ ข้อมูล โดย ใช้ แบบสอบถาม ซึ่ง ประกอบ ด้วย รูป แบบ การเลี้ยง ดู การ สื่อสาร เรื่อง เพศ อำนาจ ต่อ รอง ใน สัมพันธภาพ การ รับ รู้ สมรรถนะ ของ ตนเอง ใน เรื่องเพศ การ นึกคิด เกี่ยว กับ เรื่อง เพศ และ พฤติกรรม ทาง เพศ วิเคราะห์ ข้อมูล โดย ใช้ ANOVA และPost hoc analysis ( Bonferroni )ผล การ ศึกษา พบ ว่า วัย รุ่น ร้อย ละ 28.4 เคย มี เพศ สัมพันธ์ ร้อย ละ 17.8 มี เพศ สัมพันธ์ โดยไม่ ใช้ ถุง ยาง อนามัย ส่วน ใหญ่ ได้ รับ การ เลี้ยง ดู แบบ ประชาธิปไตย ( 51.6 % ) รอง ลง มา คือ การ เลี้ยง ดูแบบ คุ้มครอง ( 4.7 % ) มารดา พูด คุย ด้วย เป็น บาง ครั้ง ใน เรื่อง ความ ต้องการ ทาง เพศ การ คบ เพื่อนต่าง เพศ การ มี เพศ สัมพันธ์ และ ผลก ระ ทบ ส่วน ใหญ่ มี อำนาจ ต่อ รอง ใน สัมพันธภาพ และ รับ รู้ ความสามารถ ใน สัมพันธภาพ ต่ำ ใช้ ความ นึกคิด ใน สัมพันธภาพ ใน การ จำกัด กิจกรรม ที่ เกี่ยวข้อง กับ เรื่องเพศ รูป แบบ การ เลี้ยง ดู ที่ แตก ต่าง กัน ส่ง ผล ให้ เกิด ความ แตก ต่าง ของ การ รับ รู้ สมรรถนะ ตนเอง ในเรื่อง เพศ ด้าน การ ปฏิเสธ ( F = 3.06 , p - value = . 010 ) การ ป้องกัน ( F = 3.32 , p - value = . 006 )และ ความถี่ ใน การ สื่อสาร เรื่อง เพศ ( F = 2.90 , p - value = . 014 )ผล การ ศึกษา เสนอ แนะ ให้ มี การ ปรับ เปลี่ยน รูป แบบ บริการ ที่ เน้น การ มี ส่วน ร่วม ของ มารดาและ บุตร สาว การ เสริม สร้าง พลัง อำนาจ ส่วน บุคคล การ รับ รู้ สมรรถนะ ใน เรื่อง เพศ และ ทักษะ การสื่อสาร เรื่อง เพศ ผ่าน รูป แบบ การ เลี้ยง ดู โดย ผ่าน แรง ผลัก ดัน ของ สังคมวารสารสภาการพยาบาล 2551; 23(4) 56-71คำ สำคัญ : รูป แบบ การ เลี้ยง ดู ทักษะ การ สื่อสาร เรื่อง เพศ การ รับ รู้ สมรรถนะ ทางเพศวัย รุ่น หญิงชุมชน แออัด

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2012-09-06

How to Cite

1.
เผ่าวัฒนา อ. ความแตกต่างของรูปแบบการเลี้ยงดูต่อการสื่อสารเรื่องเพศระหว่างมารดาและบุตรสาวอำนาจการต่อรองในสัมพันธภาพทางเพศความนึกคิดที่ใช้ในสัมพันธภาพการรับรู้สมรรถนะทางเพศและพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นหญิงที่อาศัยในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร. TJNC [Internet]. 2012 Sep. 6 [cited 2022 Dec. 5];23(4):56. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TJONC/article/view/2544