Return to Article Details ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการกับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล