Editorial Note

Authors

  • Kongkiat Kulkantrakorn

Abstract

สวัสดีครับ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ.2562  แล้วในฉบับนี้มีทั้งบทความนิพนธ์ต้นฉบับและบทความพิเศษจากงานประชุมวิชาการ“งานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล (SPEC for Excellent Quality) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562” ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

          ในฉบับนี้มีบทความวิจัยที่น่าสนใจจากสาขาต่าง ๆ เช่น 1) สาขาศัลยกรรมระบบประสาท     2) สาขาการพยาบาลเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลผู้ป่วย และ 3) สาขาเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น  และในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 ทางกองบรรณาธิการได้ส่งข้อมูลของวารสารไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเพื่อเข้ารับพิจารณาตรวจประเมินคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  ซึ่งศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยจะประกาศผลพิจารณาให้ทราบทั่วกันในวันที่ 10 มกราคม 2563 นี้ ครับ

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2019-12-23