Participatory approach for Dental Health promotion in pre-school children at Thama-o day care center, Chiangmai province

Main Article Content

สิริลักษณ์ ศุภวิริยะกิจ

Abstract

This study is a Participatory Action Research that aimed to support commumity was participation for dental health promotion in pre-school children at the Thama-o day care center in Khuamung sub-district, Saraphi district, Chiangmai province. The data was collected by participant observation and interviewing in 2 years during Febuary 2007 - March 2009. The process consists of 5-steps; planning, team setting, public debating, operating and evaluating which team composes of President and academicians of Khuamung sub-district administration, day care center committee, parents and Khuamung primary care unit staffs. The criteria for good child care center and pre-school children's oral health problems were taken to encourage the community to emphasize the child development and dental health promotion. The findings found that the dental personnel has changed and the community participation has differentially increased in each step which these may affect the community to proceed dental health promoting by themselves further.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
ศุภวิริยะกิจ ส. Participatory approach for Dental Health promotion in pre-school children at Thama-o day care center, Chiangmai province. Th Dent PH J [Internet]. 2011 Dec. 31 [cited 2024 May 20];16(2):25-32. Available from: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/ThDPHJo/article/view/178312
Section
Original Article

References

1. จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ, อยากฉลาดทำอย่างไร. หมอชาวบ้าน 2547; 26(303): 10-11.

2. จินตนา วัชรสิทธ์ และมณีรัตน์ ภาคธูป.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรี, ภาควิชาการพยาบาลแม่และเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ว.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2539, 3(2): 63-75.

3. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสารภี รายงานสรุปผลงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสารภีประจำปี พ.ศ. 2549. เอกสารอัดสำเนา งานทันตกรรม กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่, 2549.

4. ฉัตร์ภัทร์ คงปั้น, การพัฒนาพหุปัญหาเพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย. เอกสารวิชาการกลุ่มพัฒนาความร่วมมือทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่, 2552.

5. ภัสสร ลิมานนท์, เกื้อ วงศ์สิน, สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ และวิพรรณ ประจวบเหมาะ รุฟโฟโล. รายงานโครงการศึกษาครอบครัวไทย. กรุงเทพมหานคร: สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.

6. สำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปผลเบื้องต้นการสํารวจเด็กและเยาวชน 2551 (ระบบ กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมทันต ออนไลน์]. แหล่งที่มา http://service. nso.go.th/nso/nsopublish/service/ survey/childsum 51.pdf" http:// service.nso.go.th/nso/nsopublish/ service/survey/childsum51.pdf. (1กรกฎาคม 2554)

7. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา http://www.krisdika.go.th. (1 กรกฎาคม 2554)

8. สุมาลี สว่าง และเสรี วงษ์มณฑา, ยุทธศาสตร์การส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย. บทความพิเศษ 10 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2530; 1.

9. อุทัยวรรณ กาญจนกามล. การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน. บทความพิเศษ. ชม.ทันสาร 2553; 31(1); 6-10.

10. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการดำเนินงานโครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547.
11. สุณี วงศ์คงคาเทพ และคณะ, รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผสมผสานเพื่อลดปัญหาฟันผุในกลุ่มเด็กปฐมวัย.กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย, 2548.

12. ฉลองชัย สกลวสันต์ และพิชยา บัติปันกระบวนการส่งเสริมพัฒนาทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอเมือง จังหวัดน่าน. ชม.ทันตสาร 2554; 31(1): 85-93.

13. พัชรินทร์ เล็กสวัสดิ์, อ๊ด ปินตาเครือ, อรุณศักดิ์ ปัญญายืน และอําไพ ตันตาปกุล. กระบวนการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรงาน ส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน. ว. ทันต สธ. 2550; 12(1): 7-26.

14. พรรณี พานิดานันท์, การพัฒนาเครือข่าย เพื่อส่งเสริมทันตสุขภาพสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนในโรงเรียนสังกัดรัฐบาลและเอกชน จังหวัดนครราชสีมา, ว. ทันต. สธ. 2550; 12(3): 7-16.

15. Beauchamp GK, Mennella JA. Sensitive periods in the development of human flavor perception and preference. Ann Nestle 1998; 56: 19-31.

16. มาลี วันทนาศิริ. การประเมินผลการปรับปรุงพฤติกรรมบริโภคที่มีผลต่อโรคฟันผุของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ว. ทันต. สธ. 2551; 13(2): 7-19.