ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การวิจัยเชิงคุณภาพ

Main Article Content

ทิพวรรณ มีบุญ
วาโร เพ็งสวัสดิ์
ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ
วัลนิกา ฉลากบาง

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการดำเนิน การวิจัย คือ การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพดีเด่น ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 5 ปัจจัย ประกอบด้วย ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา บรรยากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ความพร้อมของทรัพยากรทางการศึกษา และพฤติกรรมการสอนของครูผู้ดูแลเด็ก


       The objectives of this study were to study the causal factors influencing student quality in child development centers under local administrative organizations in the North-eastern region of Thailand. with qualitative research. The study was the building of research conceptual framework by an analysis of relevant documents and researches, an interview with experts and a case study of outstanding child development centers. The study yielded the following results: The causal factors influencing student quality in child development centers under local administrative organizations in the North-eastern region of Thailand comprised 5 factors, namely transformational leadership of local administrative organization executives, community participation in educational management, child development center climate, availability of educational resources and teaching behaviors of teachers in child development centers.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ