Published: 2017-07-05

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฐ

รูปแบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์การแห่งการเรียนรู้ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ภัคภิญญา ธรรมโชโต, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, กัมปนาท บริบูรณ์, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

79-96

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมของชนเผ่า ญัฮกุร

วิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี, จารุวรรณ ขำเพชร, กัมปนาท บริบูรณ์

110-123

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตสมรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธิรดา สุวัณณะศรี, ครรชิต แสนอุบล, อุทัยวรรณ สารพัฒนะ, เพ็ญนภา กุลนภาดล

124-137

การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะสร้างสรรค์นวัตกรรม

จริยา ทองหอม, สิริวรรณ ศรีพหล, มารุต พัฒผล, ปณิตา วรรณพิรุณ

138-156

รูปแบบและกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจเสื้อผ้าค้าส่งในตลาดโบ๊เบ๊ กรุงเทพมหานคร

ปฏิพาร์ เพชรศิริ, สิริวัฒน์ สุขศรีสวัสดิ์, ศิรินทิพย์ เหลืองสุดใจชื้น, ศิลป์ชัย เกษมเทวินทร์, สวรรยา รักอาชีพ, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

517-530

การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกตลอดโซ่อุปทาน ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี

ปฐมชัย คชะสุต, เอมอร อังสุรัตน์, ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, สุรพล จารุพงศ์

531-545

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เพ็ญพนอ พ่วงแพ, ศศิพัชร จำปา, เอกชัย ภูมิระรื่น, วสวัตติ์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, นันทพร รอดผล

682-693

การก่อรูปของลำกลอนวาดอุบล

พรสวรรค์ พรดอนก่อ, วุฒิพงษ์ โรจน์เขษมศรี, ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ

794-810

แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

วรกาญจน์ สุขสดเขียว, สุวรรณ พิณตานนท์, มาเรียม นิลพันธุ์, อนัน ปั้นอินทร์, เอกชัย ภูมิระรื่น

844-860

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ, กัมปนาท บริบูรณ์, สุมาลี สังข์ศรี

861-878

การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องส้มโอ

วรรณี สุจจิตร์จูล, พนม จองเฉลิมชัย

896-909

ความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดในงาน ความเหนื่อยล้าในงานและความตั้งใจลาออกจากงาน

ไวพจน์ กุลาชัย, ปฏิพล หอมยามเย็น, เทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล

959-974

นวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา

สิทธิชัย สุนทรเอกจิต, นพดล เจนอักษร, ประเสริฐ อินทร์รักษ์

1089-1104

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มาเรียม นิลพันธุ์, อรพิน สิริสัมพันธ์, วิสาข์ จัติวัตร์, วิสูตร โพธิ์เงิน, อธิกมาส มากจุ้ย

1198-1216

รูปแบบมวลประสบการณ์เชิงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสิ่งแวดล้อมของนักเรียน ในชุมชนเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชรินทร์ มั่งคั่ง, เชษฐภูมิ วรรณไพศาล, ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ, ชญานิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์, ชัชวาล บุตรทอง

1217-1233

บทบาทภาวะผู้นำในการพัฒนาองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

นฤมล จิตรเอื้อ, เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, นลินณัฐ ดีสวัสดิ์

1738-1754

ปัจจัยทางสังคมและทัศนคติของชาวกำแพงแสนต่อภาษาไทยถิ่นของตน

อรประพิณ กิตติเวช, จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, จุฑามณี อ่อนสุวรรณ

1785-1802

การวิเคราะห์องค์ประกอบของความอ่อนน้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กรวิกา สุวรรณกูล, มณฑิรา จารุเพ็ง, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล

1803-1816

รูปแบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับโรงเรียนสาธิต

นิภาพรรณ สายทอง, เจิดหล้า สุนทรวิภาต, ไพโรจน์ ด้วงนคร, สุนทร คล้ายอ่ำ

1843-1855

ยุทธศาสตร์การจัดการลุ่มน้ำวังแบบมีส่วนร่วมของชุมชน

ขวัญนภา สุขคร, พัชพร วิภาศรีนิมิต, สิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข

1969-1989

การประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

เข้ม ชอบกิตติ์วรกุล, ชูชีพ พุทธประเสริฐ, ยงยุทธ ยะบุญธง

2009-2023

การพัฒนารูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว คลองร้อยสายเชิงสร้างสรรค์

จิราพร ไชยเชนทร์, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

2039-2055

ชุดความรู้ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

นรินทร์ สังข์รักษา, สุภาภรณ์ พรหมฤาษี, ญัฐธยาน์ ตั้งถาวรสกุล

2143-2160

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนบ้านดงเย็นในพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

นรินทร์ สังข์รักษา, สมบูรณ์ ยืนยงสุวรรณ, ญัฐธยาน์ ตั้งถาวรสกุล

2161-2172

การพัฒนาที่พักแบบโฮมสเตย์ในแหล่งท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง

พิทักษ์ ศิริวงศ์, นรินทร์ สังข์รักษา, ลัคนา ชูใจ

2282-2293

การวิเคราะห์องค์ประกอบองค์การแห่งนวัตกรรมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รัตนวดี โมรากุล, ดวงใจ ชนะสิทธิ์, นภาเดช บุญเชิดชู, อรพรรณ ตู้จินดา

2341-2355

การสังเคราะห์เปรียบเทียบนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาของประเทศเวียดนามมาเลเซีย และอินโดนีเซีย และประเทศไทย

วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา, อาชัญญา รัตนอุบล, มนัสวาสน์ โกวิทยา, วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา, ณัฏฐลักษณ์ ธาระวานิช, สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

2373-2391

การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศาสนาของจังหวัดราชบุรี

ศิวนิต อรรถวุฒิกุล, นรินทร์ สังข์รักษา, สมชาย ลักขณานุรักษ์

2392-2409

ศักยภาพการผลิต การตลาดปลาสวยงามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

สมพล สุขเจริญพงษ์, กนกพัชร วงศ์อินทร์อยู่, ศานติ ดิฐสถาพรเจริญ

2426-2443

การเจรจาต่อรองสำหรับครู

สุคนธ์ มณีรัตน์

2463-2474

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในชีวิตสมรส ในเขตกรุงเทพมหานคร

ธิรดา สุวัณณะศรี, ครรชิต แสนอุบล, อุทัยวรรณ สารพัฒนะ, เพ็ญนภา กุลนภาดล

2662-2676

คุณภาพการให้บริการของกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

นิพนธ์ เรืองหิรัญวนิช, วรรณี เนียมหอม, สันติ ศรีสวนแตง

2677-2689

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการระบบสารสนเทศของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สุภัตรา กันพร้อม, ไชยนันท์ ปัญญาศิริ, ดุษฎี สีวังคำ

2715-2728

ความสัมพันธ์ของเครือข่ายในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จังหวัดชลบุรี

อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์

2820-2842

ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21

สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์

2843-2854

เครื่องประดับแห่งชีวิต

รงคกร อนันตศานต์

3053-3072

เทคนิคประดับกระจกบนรูปทรงที่แปรเปลี่ยน

นำชัย เฟื่องอาวรณ์, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ปัญญา วิจินธนสาร

3133-3149

สังเวชวิจักษ์: ทางสู่ปัญญาผ่านความเสื่อมสลาย

ศิระ สุวรรณศร, กฤษณา หงษ์อุเทน, วิชัย สิทธิรัตน์

3150-3167

หลักการพื้นฐานของวิธีวิจัยในงานศิลปะการออกแบบ กรณีศึกษาผ่านวิธีการสอนและผลลัพธ์ของบัณฑิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เอกชาติ จันอุไรรัตน์, จิรวัฒน์ วงศ์พันธุเศรษฐ์, ไพโรจน์ ชมุนี, สน สีมาตรัง, วีรวัฒน์ สิริเวสมาศ, น้ำฝน ไล่สัตรูไกล, ยอดขวัญ สวัสดี, เรืองลดา ปุณยลิขิต

3185-3197

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

3209-3213