คุณลักษณะของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุหญิง

Main Article Content

กรพรหม สาตรพันธุ์
สุพีชา พาณิชย์ปฐม
เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์

Abstract

              ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเป็นโอกาสธุรกิจใหม่ของผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยกลุ่มผู้สูงอายุหญิงมีอายุยืนและมีแนวโน้มประสบปัญหาสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุชาย อีกทั้งเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาคแรงงานแม้เกษียณแล้ว การมีสุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุหญิงจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญแต่เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยจึงควรต้องมีการศึกษาคุณลักษณะของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุหญิง ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมจากผู้ตอบแบบสอบถาม 200 คน พบว่าการมีพื้นที่สันทนาการที่ตั้งอยู่ในชุมชนชานเมือง มีบุคลากรที่เป็นมิตร เข้าถึงได้ด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และมีการออกแบบภายในที่เน้นธรรมชาติ เป็นคุณลักษณะที่ให้ค่าอรรถประโยชน์รวมสูงสุด การวิจัยครั้งต่อไปสามารถศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายเงินในการใช้บริการและการจัดกลุ่มตามความชอบต่อคุณลักษณะต่างๆของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อศึกษาความต้องการและความแตกต่างระหว่างผู้สูงอายุหญิงทั้งกลุ่มก่อนเกษียณ กลุ่มเกษียณตอนต้น และกลุ่มเกษียณตอนกลาง และนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อผู้สูงอายุในลักษณะการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันที่เริ่มได้รับความนิยมสูงขึ้นเคียงคู่กับการดูแลสุขภาพเชิงรักษา


 


              Senior Wellness Center is a new business opportunity for real estate developers. Elderly women are more likely to suffer from various health problems than elderly men. They are also still in labor force even when retired. Maintaining good health of the elderly women is crucial, but as the issue is new in Thailand, it is essential to study the characteristics of senior wellness center that are preferred by elderly women. Conjoint analysis results from 200 respondents discovers that recreational space located in suburban communities with friendly staffs, accessible via public transportation with an interior design emphasizing nature as a feature provides maximum total utility value. The next research can examine the willingness to pay for services and segmentation of elderly women according to their preferences of senior wellness center attributes to study the needs and differences between pre-senior and senior groups bringing useful knowledge into the development of real estate projects for the elderly in the form of preventive health care which is becoming more popular alongside medical health care.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ