Published: 2017-08-28

ใบรองปก

Veridian E-Journal Silpakorn University

คำนำ

Veridian E-Journal Silpakorn University

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Veridian E-Journal Silpakorn University

จ-ฏ

การกำหนดนโยบายส่งเสริมการค้าชายแดนไทย - เมียนมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วิภวานี เผือกบัวขาว, ประสารโชค ธุวะนุติ, ชนัด เผ่าพันธ์ดี

68-85

คุณลักษณะของศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุหญิง

กรพรหม สาตรพันธุ์, สุพีชา พาณิชย์ปฐม, เยาวมาลย์ เมธาภิรักษ์

138-151

พหุมิติภาวะผู้นำของพี่เลี้ยงทางวิชาการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นภาเดช บุญเชิดชู, จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย, โยธิน ศรีโสภา

198-213

ต้นทุนฐานกิจกรรมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี

กันต์กนิษฐ์ กิตติพรเพชรดี, นิลวรรณ อยู่ภักดี

214-225

ความภาคภูมิใจในตนเองและความหยุ่นตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ธัญญภัสร์ ศิรธัชนราโรจน์, สกล วรเจริญศรี, ปริญญา มีสุข

512-529

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์น้ำของเยาวชนคนกลาง น้ำคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง

วีนัส ศรีศักดา, กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์, เสาวรส ยิ่งวรรณะ, คุณอานันท์ นิรมล

617-632

โมเดลเชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครู

ปิยะวัฒน์ กรมระรวย, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ยุวรี ผลพันธิน

836-852

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการทำนาหว่านน้ำตมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของจังหวัดเพชรบุรี

รำไพ ประสานธำรงศิริ, กอบกุล วิศิษฏ์สรศักดิ์, ชลทิตย์ เอียมสำอางค์, ไชยรัตน์ เพ็ชรชลานุวัฒน์

1083-1099

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสูตร โพธ์เงิน, วิสาข์ จัติวัตร, มาเรียม นิลพันธุ์, อรพิณ ศิริสัมพันธ์, อธิกมาส มากจุ้ย

1189-1203

รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความยั่งยืนของชุมชน

สายสุดา เตียเจริญ, มัทนา วังถนอมศักดิ์, สำเริง อ่อนสัมพันธุ์, ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, วรกาญจน์ สุขสดเขียว, นุชนรา รัตนศิรประภา, สงวน อินทร์รักษ์

1371-1392

การพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค

ชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง, ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ, กัมปนาท บริบูรณ์

1438-1455

ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

อรุณ บัวจีน, นภาพร บุญศรี, ปานใจ ธารทัศนวงศ์, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, สมาธิ นิลวิเศษ

1489-1502

การวิจัยและประเมินโครงการสืบสานภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

มีชัย เอี่ยมจินดา, ณัฐกิตติ์ นาทา, บุษบา บัวสมบูรณ์

1560-1576

การตรวจสอบการทุจริตในการทดสอบด้วย DGIRTM 2 พารามิเตอร์

อัมพล ชูสนุก, ไพรัตน์ วงษ์นาม, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

1675-1686

ผู้สูงอายุกับการปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม

พระมงคล ธรรมวิธาน, ประสิทธิ์ สระทอง

1849-1864

รูปแบบเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ข้าวไร่ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

อภิญญา จงพัฒนากร, ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม

2107-2120

ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม

ชลกนก โฆษิตคณิน, ชนิดาภา ดีสุขอนันต์, วรเทพ ตรีวิจิตร

2138-2151

การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รัชฎาพร เกตานนท์ แนวแห่งธรรม, คณิต เขียววิชัย, ลุยง วีระนาวิน, ทิพย์วรรณ สุขใจรุ่งวัฒนา

2234-2249

การพัฒนาแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อส่งเสริมการศึกษานอกระบบของประเทศไทย

เขตต์ เลิศวิวัฒนพงษ์, กัมปนาท บริบูรณ์, วิกร ตัณฑวุฑโฒ, อดุลย์ ศุภนัท

2304-2323

ปัญหาเขตอำนาจศาลในคดีผู้บริโภค

อรรัมภา ไวยมุกข์, มุกกระจ่าง จรณี, ประลอง ศิริภูล, รัชนี แตงอ่อน

2342-2354

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในบ้านต่อการพลัดตกหกล้มและอุบัติการณ์ การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ

นงนุช วงศ์สว่าง, ดนุลดา จีนขาวขำ, ชลธิชา บุญศิริ, สุรินทร์ มีลาภล้น, จารุนันท์ สมบูรณ์สิทธิ์, เพ็ญจมาศ คำธนะ, ธานี กล่อมใจ

2492-2506

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล, ขนิษฐา เสถียรพีระกุล, เกศสุดา สิทธิสันติกุล, นิโรจน์ สินณรงค์

2528-2540

การตรวจสอบการทุจริตในการทดสอบด้วย DGIRTM 2 พารามิเตอร์

อัมพล ชูสนุก, ไพรัตน์ วงษ์นาม, สมพงษ์ ปั้นหุ่น

2567-2582

สถานการณ์และความต้องการแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้านการบริโภคในกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

วิมลรัตน์ รุกขวรกุล, อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์, กัมปนาท บริบูรณ์, ชนกนารถ บุญวัฒนะกุล

2616-2630

แนวทางการออกแบบรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วิเชียร เจนตระกูลโรจน์, อนุชา แพ่งเกษร, อัฎฐมา บุญปาลิต

2641-2652

แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

พีรวัส เจนตระกูลโรจน์, อนุชา แพ่งเกษร, อัฏฐมา บุญปาลิต

2665-2679

ศิลปศึกษากับการใช้สถานที่เป็นฐานเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม

ประติมา ธันยบูรณ์ตระกูล, ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์, ขนบพร แสงวณิช

2732-2749

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีอายุยืนยาวเพื่อการออกแบบที่พักผู้สูงวัย

นพดล วิวัฒน์กมลวัฒน์, อัฎฐมา บุญปาลิต, นุชนภางค์ แก้วนิล

2763-2774

ที่แห่งการเตือนสติ

วรรณุฉัตร ลิขิตมานนท์

2841-2860

ภาคผนวก

Veridian E-Journal Silpakorn University

2880-2884