การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการนำตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Main Article Content

พราวเพ็ญธรรม เรืองศรี

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ผ่านสื่อออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการนำตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี  2) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์  ที่ส่งผลต่อการนำตนเอง 3)เปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองก่อนเรียนและ หลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์  4) ศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อ การนำตนเอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์สามพราน1 ห้องเรียน  จำนวน 34 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2560 ได้มา จากการสุ่ม อย่างง่าย  (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสำหรับผู้เชี่ยวชาญ  2) แผนการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์เรื่องการอาชีพ  3) สื่อออนไลน์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่ส่งผลต่อการนำตนเองเรื่องการอาชีพ 4) แบบวัดความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเอง  5) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 6)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  (t-test dependent)


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการนำตนเอง ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับมาก (  = 4.43. และ S.D.= 0.46)   2) ผลการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการนำตนเองมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ  88.65  3) ผลการศึกษาความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  4)  ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการนำตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับ ดีมาก (  = 4.50 และ S.D.= 0.60)


 


              The purposes of this research were: 1) to develop  flipped classroom teaching activities via online media that affect self-directed learning of senior high school students, career and technology subject. 2) To study learning achievement of students with flipped classroom activities via how online media affects self-directed learning. 3) To compare the pretest and post-test self-directed learning ability of students learning with flipped classroom activities via online media affects self-directed learning. 4) To study students opinions on learning with flipped classroom activities via online media affect self-directed learning. The sample used in the research consisted of 34 students in grade 12 of senior high school at Joseph Upatham School in the first semester of the academic year, 2017 by Simple random sampling.         The instruments in this research were: 1) Structured interviews for content experts and Instructional design experts. 2) Lesson plans. 3) Online media for use in flipped classroom activities. 4) Self-directed learning ability test. 5) The achievement test. 6) A questionnaire form on student’s opinions. The data analysis used mean standard deviation and t-test dependent. The results of research were as follows: The results of research were as follows: 1) The result of the development of flipped classroom teaching activities via online media that affect self-directed learning for senior high school students, career and technology subject were very good level. (  = 4.43. , S.D.= 0.46)  2) the results of learning achievement of flipped classroom teaching activities via online media that affect self-directed learning of senior high school students, career and technology subject were very good level.  3) The self-directed learning ability of flipped classroom teaching activities via online media of senior high school students, career and technology subject was higher than pretest at .05 level of significance. 4) The results of student’s opinions towards flipped classroom activities via online media affect self-directed learning were also very good level. (  = 4.50, S.D. = 0.60)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ