อิทธิพลแนวคิดในเชิงพุทธเถรวาทต่อการสร้างสรรค์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย

Main Article Content

เตือนตา พรมุตตาวรงค์
พัดชา อุทิศวรรณกุล

Abstract

          พุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน การศึกษาหลักธรรมและการปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์(นิพพาน) ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เพื่อทราบอัตลักษณ์ที่จะนำไปใช้ในการสร้างสรรค์


          บทความนี้เป็นการนำเสนอบทบาท คุณค่า และแนวทางการออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากอิทธิพลแนวคิดในเชิงพุทธเถรวาทอย่างแท้จริง สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์คนเมือง(Urban lifestyle)ยุคใหม่ใส่ใจวิถีพุทธ เพื่อความสมดุลทางกายและจิตใจ ด้วยเจตนาของผู้วิจัยที่ต้องการสร้างเครื่องมือระลึกรู้หรือเครื่องมือสื่อสารที่แฝงคำสอนให้อยู่คู่วิถีชีวิตอย่างกลมกลืนและยั่งยืน  แฟชั่นเครื่องแต่งกายจากอิทธิพลแนวคิดในเชิงพุทธเถรวาทจึงเกิดขึ้นเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ซึ่งผู้วิจัยเรียกว่าแบบ “เถรวาทนิยม” เพื่อต่อยอดทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง“การศึกษาเปรียบเทียบแฟชั่นไลฟ์สไตล์ วิถีพุทธเถรวาทกับเซน” โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก “ทุน 90 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช รุ่นที่29 ครั้งที่4/2558


          A qualitative research on Theravada or Hinayana Buddhist teachings and practices pertaining to the attainment of salvation (nirvana) in order to ascertain the Buddhist identities that can be used in the creation of fashion clothing. This article discusses the roles, values and influence of such Theravada Buddhist concepts on the trends of fashion design that are compatible with the urban lifestyle of the new age group of people who are interested in the Buddhist ways of life for their physical and mental balance. It is the researcher’s intention to create a cognitive or communicative tool that is imbued with latent Theravada Buddhist teachings about how to lead a harmonious and sustainable living. Fashion clothing whose designs are influenced by Theravada Buddhist ideas, which has never been done before, can provide an alternative fashion trend. The researcher calls this fashion trend the “Theravada- niyom” (Theravadaism) style. It can be used to further the economic growth and development of the Thai fashion industry. This article is part of a research work titled “A comparative study of Buddhist fashion lifestyle between Buddhism and Zen” carried out with a financial support from “THE 90th ANNIVERSARY OF CHULALONGKORN UNIVERSITY FUND” (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund) the 29th, No. 4/2558.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ