การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
ประสพชัย พสุนนท์
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  2)  เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานบุคลากรมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือบุคลากรของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน สุ่มตัวอย่างแบบโควตา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหมุนแกนด้วยวิธี Varimax


               จากการศึกษาผลวิจัยพบว่าขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายประเด็นพบว่าอยู่ในระดับมาก ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบขวัญและกำลังใจได้  7  องค์ประกอบ คือองค์ประกอบที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  (Eigenvalues = 5.880)  องค์ประกอบที่ 2 โอกาสที่ได้รับความก้าวหน้า  (Eigenvalues = 2.668)  องค์ประกอบที่ 3 สภาพการปฏิบัติงานและการบริหารงาน  (Eigenvalues =  2.433)  องค์ประกอบที่ 4 ความก้าวหน้าในงาน  (Eigenvalues =  2.296)  องค์ประกอบที่ 5 นโยบายและการบริหารงาน  (Eigenvalues =  2.114)  องค์ประกอบ 6 การปกครองบังคับบัญชา  (Eigenvalues =  2.008)  และองค์ประกอบ 7 ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน  (Eigenvalues =  1.913)  ตามลำดับ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้ทำให้ทราบถึงขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้ผู้บริหารในด้านการวางแผนกำหนดนโยบายเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในองค์การ


 


                This research aims to study 1) To study morale of personnel in the performance of autonomous university in Bangkok 2) To Factor Analysis morale of personnel in the performance of autonomous university in Bangkok. Samples used in research is the personnel of autonomous universities in Bangkok. The total number of 400 people of quota sampling, using questionnaires as a tool in research. The statistics based on the data analysis is the average percent standard deviation analysis and composition using the main element analysis method and spin axis with Varimax method.


               Research study found that the spirit of the personnel operating on many levels. When considering the issues that are found on many levels. Analysis of composition and encouragement have 7 elements is that element 1 the relationship between the parties (the Eigenvalues = 5.880), element 2 the opportunity to get progress (Eigenvalues = 2.668), elements 3 operational condition and management (Eigenvalues = 2.433), element 4 work in progress (Eigenvalues = 2.296), element 5 Policy and task management (Eigenvalues = 2.114), element 6 The rule (Eigenvalues = 2.008), element 7 A breakthrough in performance (Eigenvalues = 1.913) respectively, which results from this research, make them aware of spirit in job performance. It also is a way to give the Executive in planning policy assignments to create gifts and encouragement in the performance, which will result in a performance based on the roles and responsibilities of the personnel to work with the most efficient and effective organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ