การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย

Main Article Content

ธงชาติ วงษ์สวรรค์
จินตนา จันทร์เจริญ
เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ
วีรพันธุ์ ศิริฤทธิ์
จุฑามาศ กิติศรี

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหารและการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย และ 2) สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารและการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 150 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล


               ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.26, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ (= 4.31, S.D. = 0.61) 2) ระดับการพัฒนาวิชาชีพครู ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู วิทยาลัยเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 4.10, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อตนเอง (= 4.31, S.D. = 0.54) และ 3) สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างชุดตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหารกับชุดตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู มีฟังก์ชันคาโนนิคอล 3 ฟังก์ชัน คือ ฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.628 มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความแปรปรวนร่วมกันร้อยละ 39.44 (R2=0.3944) ส่วนฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 2 และ 3 มีค่าสหสัมพันธ์คาโนนิคอล เท่ากับ 0.272 และ 0.140 ตามลำดับ ซึ่งไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ โดยฟังก์ชันคาโนนิคอลที่ 1 มีตัวแปรในชุดตัวแปรภาวะผู้นำของผู้บริหาร 7 ตัวแปร ที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล คือ 1) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของครู 2) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการติดตามตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษา 3) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการหลักสูตร 4) ภาวะผู้นำทางวิชาการด้านการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ 5) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านจินตนาการ 6) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านวิสัยทัศน์ และ 7) ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ด้านความยืดหยุ่น โดยมีค่าน้ำหนัก -0.569 , -0.567 , -0.542 , -0.529 , -0.445 , -0.550 และ -0.517 ตามลำดับ และตัวแปรในชุดตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพครู 3 ตัวแปรที่มีค่าน้ำหนักความสำคัญที่ส่งผลต่อตัวแปรคาโนนิคอล คือ 1) ด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง 2) ด้านการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และ 3) ด้านการเป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีค่าน้ำหนัก -0.622 , -0.487 และ -0.270 ตามลำดับ


          The purposes of this research were to study 1) the level of the Executive Leadership and the Professional Development of Teacher of Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Chiangrai College and 2) Canonical Correlation Analysis between the Executive Leadership and the Professional Development of Teacher of Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Chiangrai College. The sample size was 150 people that consisted of graduate diploma students in teaching profession at Chiangrai College in academic year 2015. The instrument for data collection was the rating scale questionnaire with 5-level rating scales. Statistics used in data analysis were percentage (%) , mean () , standard deviation (S.D.) and Canonical Correlation Analysis.


               The research findings were found that 1) the level of the Executive Leadership of Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Chiangrai College was overall high (= 4.26, S.D. = 0.38). Considering the individual aspects, it was found creative leadership with vision (= 4.31, S.D. = 0.61) 2) the level of the Professional Development of Teacher of Graduate Diploma Students in Teaching Profession at Chiangrai College was high (= 4.10, S.D. = 0.53). Considering the individual aspects, it was found the study for self-development (= 4.31, S.D. = 0.54) and 3) Canonical Correlation Analysis between the Executive Leadership and the Professional Development of Teacher had three functions of canonical. The first, Canonical correlation value was 0.628, statistically significant at the 0.01 level and had covariance was 39.44%; but the canonical function at second and third the Canonical Correlation value were 0.272 and 0.140 respectively with no statistical significance. The canonical function in the first function of variables, the Executive Leadership had seven variables that affect the weight variable which were 1) the academic leadership with monitoring the performance of teachers 2) the academic leadership with monitoring of student achievement 3) the academic leadership with curriculum management 4) the academic leadership with promotion of academic climate 5) the creative leadership with imagination 6) creative leadership with vision and 7) creative leadership with flexibility by factor loading of -0.569 , -0.567 , -0.542 , -0.529 , -0.445 , -0.550 and -0.517 respectively. The variable Professional Development of Teacher were three variants that were 1) the study for self-development 2) the participating in academic activities achieved and 3) the leadership in professional development with factor loadings of -0.622 , -0.487 and -0.270 respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ