การประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรมประเภทหุ่นละครไทยในการออกแบบเครื่องประดับคิเนติก

Main Article Content

พสุ เรืองปัญญาโรจน์

Abstract

                ประเทศไทยนั้นประกอบไปด้วยศิลปวัฒนธรรมมากมายซึ่งมีประวัติศาสตรอันยาวนานหลายร้อยปี ศิลปวัฒธรรมเหล่านั้นได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและเกิดเป็นศาสตร์และศิลป์ที่วิจิตรงดงามหลายหลายสาขา  ทั้งนี้ทางภาครัฐได้ไห้การสนับสนุนให้นำเอาทุนวัฒนธรรมเหล่านี้มาต่อยอดทางด้านการออกแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของไทย


               ศิลปะคิเนติก (Kinetic art) นั้นถือเป็นศิลปะที่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้มากยิ่งขึ้น


               ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์เครื่องประดับโดยใช้แนวความคิดทางทุนวัฒนธรรมมาผสมผสานกับแนวความคิดศิลปะคิเนติก และสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับร่วมสมัย เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ในท้องตลาด อีกทั้งเป็นการพัฒนา สร้างสรรค์ และผลักดันงานออกแบบจากการใช้ทุนวัฒนธรรมขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง


 


               Thailand is a country with a long history and full with culture art. These cultural arts have been passed down from generation to generation and developed into many types of beautiful fine arts. The government has provided support for bringing these cultural capitals in order to develop in art and design for the economic, social and cultural sustainability of Thailand.


               Kinetic art is an art that provides a movement in order to attract the attention of people.


               As a Researcher, I have recognized the opportunities and possibilities for creating jewelry using the concept of capital culture and kinetic art. And create a contemporary ornament. To create a novelty in the market. It also develops, promotes, and drives designs from the use of cultural capital to another level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : ศิลปะและการออกแบบ