การรับรู้คุณภาพการบริการทางการแพทย์ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้ประกันตนในสถานพยาบาลภายในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

สำเริง งามสม

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการ  ความพึงพอใจของผู้ประกันตนและความภักดีของผู้ประกันตน 2) เพื่อศึกษาการรับรู้คุณภาพการบริการ ประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพ ความน่าเชื่อถือในบริการ การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และการเข้าถึงจิตใจ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ประกันตนส่งผลต่อความภักดีในสถานพยาบาลของผู้ประกันตน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกันตนในสถานพยาบาล เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 385คน สุ่มแบบโควต้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis)


                    ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ประกันตนในสถานพยาบาล เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความคิดเห็นต่อการรับรู้คุณภาพการบริการในระดับมาก มีความพึงพอใจและความภักดีต่อการบริการอยู่ในระดับมาก 2) การรับรู้คุณภาพการบริการ พบว่าด้านลักษณะทางกายภาพ  ความน่าเชื่อถือในบริการ  การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  และการเข้าถึงจิตใจ  ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ประกันตน 3) ความพึงพอใจของผู้ประกันตนส่งผลต่อความภักดีของผู้ประกันตนในสถานพยาบาลเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารของสถานพยาบาลในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการให้สามารถรองรับการเข้าใช้บริการของผู้ประกันตนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


          The purpose of this research are 1) To study perceived service quality than Insurer’s Satisfaction and Insurer’s Loyalty.; 2) To study perceived service quality of medicine affecting insurer’s satisfaction.; 3) to study insurer’s satisfaction affecting insurer’s loyalty. The sample groups are 385 persons sampling by Quota sampling  that Insurer in Ayutthaya province. The analyze tool used to collect data was frequency, percentage, mean, standard deviation and regression analysis.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ