การสื่อสารองค์กร: เครื่องมือสำคัญของนักการตลาดในยุค Thailand 4.0

Main Article Content

ศิระ ศรีโยธิน

Abstract

           บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำ “การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)” สำหรับนักการตลาดในยุค Thailand 4.0 ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน “การสื่อสารองค์กร (Corporate Communication)” แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การสื่อสารผ่านผู้บริหาร (Management Communication), การสื่อสารภายในองค์กร (Organizational Communication) และการสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) โดยหัวใจสำคัญคือการผสมผสานรูปแบบทั้งสามเข้ากันเป็นหนึ่งเดียว โดยการวางเป้าหมายร่วมกันที่เรียกว่า “Common starting points (CSPs)” โดย CSPs จะมีส่วนประกอบ 3 ส่วนได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate strategy), อัตลักษณ์องค์กร (Corporate identity) และ ภาพลักษณ์ขององค์กร (Corporate image)


          The aim of this paper is to provide insights about principles of corporate communication as marketing innovation program for Thai marketers who need to be successful in a new economy model (Thailand 4.0). The corporate communication includes elements like: Management Communication, Organizational Communication and Marketing Communication. The key factors for the success of three forms of corporate communication are Common starting points (CSPs) for creating Corporate strategy, Corporate identity and Corporate image.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ