การจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

ฐาปณี แสนคำหมื่น
ยงยุทธ ยะบุญธง
ธารณ์ ทองงอก

Abstract

           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อศึกษาปัญหาและปัจจัยสำคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ และ           3) เพื่อจัดทำและตรวจสอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนการศึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาปัญหาและปัจจัยสำคัญในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารหรือตัวแทนเทศบาลตำบลไชยปราการ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จำนวนทั้งสิ้น 37 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้


                                                           


ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติที่ดี กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายผู้ให้ข้อมูลเป็น ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปแบบอุปนัย ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำและพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เลือกแบบเจาะจง  จำนวน  10  คน  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือที่ใช้ คือ วาระการประชุม และแบบบันทึกการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การสรุปผลการประชุม ในการพิจารณาเห็นชอบใช้ฉันทามติของที่ประชุม


               ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่เป็นปัญหามากที่สุด คือ ด้านการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านเกณฑ์ของสมศ. และปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการบริหาร สูงสุดอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านคน


               การศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ พบว่า การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและชุมชนในการบริหารจัดการการศึกษาของโรงเรียนและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาส่งผลให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ นอกจากนี้แล้วต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านทั้งด้านของโรงเรียน ชุมชน และนโยบายต่างๆ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและเนื่องจากโรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรียนต้องทราบจุดเด่นและพยายามนำจุดเด่นมาจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการศึกษา


               การจัดทำแผนพัฒนาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของโรงเรียนเทศบาล 1 ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี มีกระบวนการจัดทำดังนี้ นำผลจากการศึกษาปัญหาการดำเนินการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ปัจจัยสนับสนุนการบริหารและแนวทางในการแก้ไขปัญหา มาใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ A-I-C แผนพัฒนาประกอบด้วยกิจกรรม โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาในระบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 53 โครงการในส่วนของการตรวจสอบแผนพัฒนา คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแบบฉันทามติ


 


              This study were three objectives. 1) to study the problems and key factors of School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province. 2) to study the development of a school-based management development plan for the local development of the school with excellence and 3) to conduct and check for development plan using School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province. There were four steps of the study: Step 1, studying the problem? and key factors of School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1. The population was a total of 37 people from a specific selection. The instruments used were questionnaire, data analysis by frequency, percentage, mean and standard deviation. Step 2, studying the the development of a school-based management development plan for the local development of the school with excellence. The target group were 3 school-specific choices: Mae Ai Wittayakom School, Chiangmai Province; Wat Tha Sakoy Municipal School, Chiangmai Province; And Chiang Rai Provincial Administrative School Chiang Rai Province 6 school administrators and supervisors involved. The tools used were structured interviews, data analysis by inductive summary. Step 3, studying the administrative and check for development plan using School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province. The target groups were 10 persons from a purposive sampling. Workshop was used for collecting the data. The tool used were the agenda. The meeting record analyze data using meeting summary, and the consensus from the meeting


               The results of the study found that the problems of School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province in overall level was high. When considering each aspect, it was found that the most problematic aspects was the external quality assessment. The important factor that affecting the administration which a highest level is the human factor.


               The study of the school-based management development plan for the local development of schools with excellent practice found that promoting the involvement of stakeholders and communities in the management of school education and participating in the development plan, resulting in successful operations. In addition, there was a need for an analysis of all aspects of school, community and policy. To make the development plan consistent with the target. Some of school had a different context which had a strengths of school and try to bring the strengths of the plan to develop the education.


               The administrative development plan using School-Based Management for Local Development of Chaiprakarn Municipal School 1, Chiang Mai Province found that the result was a four year educational development plan. The process was applying the results of the study on school-based management problems in local development. Management support factors and solutions to problems and used in the development plan, which apply the A-I-C participatory process and activities. The project corresponds to the second assessment issue in educational management in a school-based management system for local development. The committee of the meeting were consensus approved on the 53 projects and it monitoring plan.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ