การรับรู้ภาพลักษณ์และรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานโรงพยาบาลเทพากร จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

ภาพิมล ธนรุ่งเจริญกิจ
ศศิรัศมิ์ โสมโสพิน
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

                งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ต้องการศึกษาด้านการรับรู้ภาพลักษณ์และรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้ภาพลักษณ์และรูปแบบของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ในความต้องการของพนักงานโรงพยาบาลเทพากร จังหวัดนครปฐม โดยใช้แนวคิดปรากฏการณ์วิทยา(Phenomenology) และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling Design) โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักซึ่งก็คือพนักงานของโรงพยาบาลเทพากรออกเป็น 3 กลุ่มรวมทั้งหมด 18 คน ได้แก่ 1. กลุ่มแพทย์และพยาบาล 2. กลุ่มบุคลากรทางสาธารณสุข และ 3.กลุ่มบุคลากรช่วยสนับสนุนทางการแพทย์ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความหมาย รวมถึงข้อดีข้อเสียของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมมาก่อน โดยรูปแบบกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในความต้องการของพนักงานโรงพยาบาลเทพากร ได้แก่ การจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในชุมชนใกล้เคียงเพื่อตรวจคัดกรองโรค การบริจาคเพื่อการกุศล การอาสาทำประโยชน์เพื่อชุมชน การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงพยาบาล


 


               This research is qualitative research to study the perception image and activities models of the Corporate Social Responsibilities(CSR). The purpose for sample-specific (Purposive Sampling Design) by segmenting the Key Informants, that is, study on perception image and activities models of Corporate Social Responsibilities, including activities models of the Corporate Social Responsibilities. In need of Tepakorn Nakhonpathom Hospital’s employee. Using the Phenomenology and in-depth interviews with a selection of employee of Tepakorn hospital into three groups. Altogether 18 people, include 1. Doctors and nurses group 2. Public health employees group 3. Medical support employee group.


               The study finds most key informants, do not understand the meaning. The pros and cons of corporate social responsibility activities. And have no previous experience in corporate social responsibility activities. The activities models of social responsibility in need of Tepakorn Nakhonpathom Hospital’s employees for example mobile clinic for disease prevention and screening in neighboring communities , Corporate philanthropy, Community volunteering, Socially responsible business practices and compliance with the rules and regulations of the hospital.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ