แนวทางการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี

Main Article Content

พีรวัส เจนตระกูลโรจน์
อนุชา แพ่งเกษร
อัฏฐมา บุญปาลิต

Abstract

การเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ย่อมส่งผลกระทบทางลบต่อจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยง ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชุมชน จึงควรมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เน้นให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่แท้จริงของชุมชนของแหล่งท่องเที่ยว การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี และศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการเข้าพักโฮสเทล เพื่อนำเสนอแนวทางในการออกแบบโฮสเทลที่สื่อถึงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ภาพถ่ายในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 12 คน และใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 400 คน พบว่าภาพถ่ายที่สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ของกาญจนบุรีมากที่สุดได้แก่ ภาพถ่ายสะพานมอญ ภาพถ่ายสะพานรถไฟ/ทางรถไฟ ภาพถ่ายเมืองมัลลิกา ภาพถ่ายรีสอร์ทริมน้ำแควและภาพถ่ายสุสาน ซึ่งสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการออกแบบภายในของโฮสเทลได้  อย่างไรก็ดีสิ่งที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องการเพิ่มเติมมากที่สุดได้แก่ห้องพักที่สะอาด ปลอดภัย มีที่จอดรถ มีมุมสวยให้ถ่ายรูป จัดให้ร่วมกิจกรรมประเพณีและให้บริการอาหารท้องถิ่น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ