แนวพระราชดำริจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

Main Article Content

สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

Abstract

                  บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวพระราชดำริจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากบทพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่ปรากฏช่วงปี พ.ศ. 2453-2467 จำนวน 143 องค์ ผลการวิจัยพบว่า พระราชดำรัสของพระองค์สะท้อนแนวพระราชดำริ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจและพาณิชยการ 2) ด้านการรักษาความเป็นชาติ ซึ่งนับว่าเป็นแนวพระราชดำริที่โดดเด่นและชัดเจนที่สุด 3) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 4) ด้านศาสนาและคุณธรรม 5) ด้านการศึกษา 6) ด้านการทำงานของข้าราชการ


 


                    This article aims to discuss King Rama the Sixth’s royal initiatives based on his royal speech.  Data for the discussion was collected from 143 parts of his royal guidance from 1910 to 1924.  It was found that the royal initiatives are reflected in the royal speech and can be categorized into 6 categories: 1) economic and commerce, 2) nationalization, 3) life quality development, 4) religion and morality, 5) education and 6) government officers’ work. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ