แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีตามแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม

Main Article Content

รัฐพล ประดับเวทย์

Abstract

          บทความนี้เป็นการนำเสนอแนวคิดอนุกรมวิธานของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย การปรับปรุงจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธพิสัยที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการคิดที่ใช้งานได้มากขึ้นและอาจจะถูกต้องมากขึ้น แนวทางที่นักออกแบบการเรียนการสอนและผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ในในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดยการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลตามลำดับขั้นของบลูม


          This article presents the Bloom’s taxonomy, which is categorized into three domain: cognitive, affective, and psychomotor. The Revised Cognitive Domain reflects a more active form of thinking and is perhaps more accurate. The Bloom's taxonomy, technology tools and digital tools guidelines that the instructional designers or Teachers can be applied in the learning activities with technology

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ