กลยุทธ์การตลาดเพื่อความสำเร็จของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
นุชนาฏ ไข่หลุ่ม

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบและลักษณะธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ 2) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ และ 3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ และผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ ตำบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา


             ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ เป็นการรวบรวมกลุ่มหัตถกรรมภายในหมู่บ้าน ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอด OTOP และถึงแม้ว่าคู่แข่งในการทำเบญจรงค์มีค่อนข้างสูง แต่ในกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์มีการรวมตัวที่เหนียวแน่น ไม่แข่งขันกันเองภายในหมู่บ้าน อีกทั้งรูปแบบชิ้นงานที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมีความสวยงาม ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์อยู่รอด โดยใช้กลยุทธ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แตกต่างไปจากคู่แข่งที่จำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกัน มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทางผ่านเครือข่ายที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน และได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงพาณิชย์ หรือกรมพัฒนาชุมชนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การดำเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เบญจรงค์ดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน


 


                The purposes of this research were 1 ) to study the type of business model of Donkaidee benjarong product. 2) to study the environment competitiveness of Donkaidee benjarong product and 3) to study marketing strategies of Donkaidee benjarong product. The key informations in this research consisted of two groups such as benjarong entrepreneurs and benjarong product consumers, Donkaidee district, Samutsakhon Province. The information was gathered by in-depth interviews.


               The research found that the benjarong entrepreneur’s group has established from craft village since the group rewarded for the best OTOP. Even if there are a lot of competitives in benjarong industry but the benjarong entrepreneur still is a strong group. Because there is no competiton among the village and products are outstanding identity and beautiful. The marketing strategies affect to survice the benjarong entrepreneur group are different packaging, many distribution and was always supported from the government for example the ministry of commerce or the department of community development to help promoting the marketing strategic. These things are important factors that operation of the benjarong entrepreneur’s group in Donkaidee distric, Samutsakhon province success sustainable.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ