การสร้างความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโรงแรมผ่านการจัดลำดับโรงแรม

Main Article Content

ศิระ ศรีโยธิน

Abstract

          บทความนี้มุ่งเน้นที่จะอธิบายถึง ความสำคัญของการจัดลำดับโรงแรมในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน โดยเนื้อหาจะประกอบด้วย เหตุจูงใจที่อุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยต้องมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน ระบบการจัดลำดับโรงแรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลการจัดลำดับโรงแรมเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และงานวิจัยทางวิชาการที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญในการนำข้อมูลการจัดลำดับโรงแรมไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน


          This paper provides an important of competitive advantage in the hotel industry though hotel rating. This paper gives the reasons why the hotel industry in Thailand should develop their competitive advantage, hotel rating systems, the benefit of hotel rating information: when to use the hotel rating information to increase competitive advantage, and the importance of hotel ratings with competitive advantage though academic research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ