การวิเคราะห์ต้นทุนและความอ่อนไหวของธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดนครปฐม

Main Article Content

พัทธนันท์ สุดยอด
ธีระวัฒน์ จันทึก

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการลงทุน ศึกษาต้นทุนและความอ่อนไหวของโครงการลงทุนในธุรกิจร้านกาแฟสีเขียวทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 19 คน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นำมาจัดทำรายงานทางการเงินเกี่ยวกับต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย และรายรับของกิจการ รวมถึงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการใน 2 กรณี คือ เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่ และเมื่อรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่


               ผลของการวิจัยพบว่าโครงสร้างการลงทุนเริ่มแรกใช้เงินลงทุนจำนวน 3,595,000 บาท ต้นทุนขายในปีแรก จำนวน 1,967,440 บาท รายได้ของโครงการในปีแรก จำนวน 3,618,000 บาท และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการกรณีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่รายได้คงที่พบว่าได้ค่าเป็นบวก จำนวน 5,488,409.36 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 5 เดือนและกรณีรายได้ลดลงร้อยละ 5 ในขณะที่ต้นทุนคงที่พบว่าได้ค่าเป็นบวก จำนวน 5,571,035.28 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าควรลงทุนในโครงการ เนื่องจากกระแสเงินสดสุทธิที่ได้รับจากโครงการมีค่ามากกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ดังนั้น จึงยอมรับโครงการ มีระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 3 ปี 6 เดือน


          The objectives of this study were to study general information of the investment project, to study cost and sensibility analysis of the green eco-friendly coffee business investment. By collecting data from the coffee shop business entrepreneurs by in-depth interviews with 19 informants. Bring data from interviews, make financial reports on costs or expenses and revenue of the business include a sensitivity analysis of the project in 2 various cases: the case costs increase by 5% while income constant and the case income decrease by 5% while costs constant.


               The results showed that the structure of investment initial investment funds 3,595,000 Baht. Cost of sale in first year 1,931,800 Baht, project income in the first year 3,618,000 Baht and a sensitivity analysis of the project in 2 various cases: the case costs increase by 5% while income constant, it was found that the value is positive 5,488,409.36 Baht. The showed that should invest in a project. Since the net cash flow received from the project is greater than the initial investment, therefore accepts the project with Payback Period (PB) is 3 years 5 months. The case income decrease by 5% while costs constant, it was found that the value is positive 5,571,035.28 Baht. The showed that should invest in a project. Since the net cash flow received from the project is greater than the initial investment, therefore accepts the project with Payback Period (PB) is 3 years 6 months.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ