การศึกษาคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจีน

Main Article Content

ยุพิน คล้ายมนต์

Abstract

               การศึกษาคลังข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลของมหาวิทยาลัยจีน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสารและเชิงสำรวจโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลออนไลน์ วัตถุประสงค์ คือ ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ และนำเสนอ URL ของ Digital Repository มหาวิทยาลัยชั้นนำของจีน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบเว็บเพจคลังสารสนเทศดิจิทัลที่นำเสนอเป็น DSpace, OpenDOAR และมีมหาวิทยาลัยจีนชั้นนำอยู่ใน Ranking Web of Repositories ทั้งของจีนและโลก แสดงถึงการพัฒนาระดับอุดมศึกษาและการวิจัยของจีนอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีการจัดการองค์ความรู้ในแนว Repositories แสดงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลคลังสารสนเทศดิจิทัลในระดับสากลและระดับโลก


               The study of this article is documentary and survey research. The data was collected from online database. The objectives are to study and analyze the pattern, and to propose the address of repositories’ web sites of China’s top10 universities. It  found that their format has mainly offered by DSpace and OpenDOAR. There is the leading university in China was stuck in the sequence of the Ranking Web of Repositories of both China and the world. This clearly reflects the development of the university education in China, particularly in the knowledge in repositories are at an international level or global level.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ