อิทธิพลของรายการในสื่อใหม่ที่มีต่อมุมมองต่อโลกของเด็กและเยาวชน

Main Article Content

กฤษริน รักษาแก้ว
นันทิยา ดวงภุมเมศ

Abstract

            การศึกษาอิทธิพลของรายการในสื่อใหม่ที่มีต่อมุมมองต่อโลกของเด็กและเยาวชนมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการรับชมรายการ และความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ We Are Lovely Pet ของเด็กและเยาวชน 2) เพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของพฤติกรรมการรับชมที่มีผลต่อคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ We Are Lovely Pet และต่อมุมมองต่อโลกของเด็กและเยาวชน และ 3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ We Are Lovely Pet กับมุมมองต่อโลกของเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และรับชมรายการ We Are Lovely Pet จำนวน 450 คน โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือ การวิเคราะห์เนื้อหารายการ (Content Analysis) และวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)


            ผลการวิจัยพบว่า พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะการรับชมเพียงลำพังคิดเป็นร้อยละ 68.2 ส่วนด้านความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ 5 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ด้านการใช้ภาษา ด้านความคิดเห็นต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านยาเสพติดและการพนัน และด้านเรื่องเพศและลามกอนาจาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการโดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.03 สำหรับด้านมุมมองต่อโลกทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง ด้านการใช้ภาษา ด้านความคิดเห็นต่อการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านยาเสพติดและการพนัน และด้านเรื่องเพศและลามกอนาจาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.79 ส่วนด้านปริมาณการรับชมพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณการรับชมรายการมาก มีความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการ และมุมมองต่อโลกแตกต่างจากกลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณการรับชมรายการน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 และความคิดเห็นต่อเนื้อหารายการมีความสัมพันธ์กับมุมมองต่อโลกของเด็กและเยาวชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05


             The objectives of this study of The Influence of New Media on Children and Youth’s Worldview are 1) To compare demographic data and the viewing practices and the opinions of the conceptions of the We Are Lovely Pet program of children and youth. 2) To study the influences of the viewing practices on the opinions of the conception program of children and youth. 3) To study the relationship between the opinions of the conception program and worldview of children and youth. The participants comprised 450 students in Bangkok Metropolitan Region who viewed We Are Lovely Pet program and studying in Primary school grades 4-6, Secondary school grades 1-3 and Secondary school grades 4-6. The method of this research was Quantitative Research that was content analysis and survey research.


               The result shows that most of sample populations findings reveal that: 1) viewing alone, 68.2 percent 2) opinion of the conception program (aggressive and violence behavior, coarse language, social interaction, drug and gambling and sexuality and pornography) was neutral, the average is 1.03. 3) opinion of worldview (aggressive and violence behavior, coarse language, social interaction, drug and gambling and sexuality and pornography) was neutral, the average is 0.79. Furthermore, Children and youth who were “heavy viewers” have different opinions of the conception program and different worldview when compared with “light viewers” with statistical significances of 0.05. The opinions of the conception program have relationships with the worldview with statistical significances of 0.05.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ