สื่อบุคคลกับการส่งเสริมการเกษตร 4.0

Main Article Content

บุหลัน กุลวิจิตร

Abstract

            การพัฒนาการเกษตร สื่อบุคคลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้แก่เกษตรกรเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น บทความนี้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับสื่อบุคคลในการส่งเสริมการเกษตร 4.0 โดยอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญ ประเภทของสื่อบุคคล การเกษตร 4.0 บทบาทหน้าที่ของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมการเกษตร 4.0 ลักษณะของสื่อบุคคลในงานส่งเสริมการเกษตร 4.0 การปรับตัวของการผลิตสื่อบุคคลในงานส่งเสริมการเกษตร 4.0 และสื่อบุคคลกับการใช้สื่ออื่นๆเพื่อการส่งเสริมการเกษตร 4.0


 


             The personal media plays an important role in conveying information, technology and innovation to farmers for a better life and well-being, inagricultural development. This article presents the concept of personal media in agricultural 4.0. Describes meaning, importance, type of personal media, agricultural 4.0, the role, characteristics and adaptation of the personal media in the promotion of agriculture 4.0  and the personal media use of other media for agricultural 4.0.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ