ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม กรุงเทพมหานครเขต 2

Main Article Content

จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์

Abstract

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับจิตวิญญาณความเป็นครู ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และระดับแรงจูงใจในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานของครูกับจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 และ 4) เพื่อศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทำงานของครูที่ส่งผลต่อจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้ได้แก่  ครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 จำนวน 360 คนได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีค่าความเชื่อมั่นรายด้านอยู่ระหว่าง 0.85-0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า 1) จิตวิญญาณความเป็นครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากและแรงจูงใจในการทำงานของครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กับจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 3) แรงจูงใจในการทำงานของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 กับจิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 และ 4) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาและแรงจูงใจในการทำงานของครูสามารถร่วมกันพยากรณ์จิตวิญญาณความเป็นครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 ได้ร้อยละ 23.60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยแรงจูงใจในการทำงานของครูด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในโรงเรียน ด้านนโยบายและการบริหาร   ด้านค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการสร้างบารมีส่งผลต่อจิตวิญญาณความครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมกรุงเทพมหานครเขต 2 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05


 


             The purposes of this research were 1) to study the spiritual teachers, transformational leadership of school administrators and work motivation of teachers under the secondary educational service area office 2 2) to determine the relationships between the transformational leadership of school administrators and spiritual teachers under the secondary educational service area office 2 3) to determine the relationships between work motivation of teachers and spiritual teachers under the secondary educational service area office 2 and 4) to finding the factors that affecting to spiritual teachers under the secondary educational service area office 2. The participants consisted of 360 teachers under the secondary educational service area office 2, obtained by using the stratified random sampling technique and size-based schools.The data collection was done by using five-rating scale questionnaires. The reliability of each aspect was between 0.85 - 0.87. The statistics used for data analyses included percentage, mean, standard deviation, pearson product-moment correlation coefficient and stepwise multiple regression analysis.


            The results were as follows: 1) The spiritual teachers, transformational leadership of school administrators and work motivation of teachers under the secondary educational service area office 2 overall were at the high. 2) The relationships between the transformational leadership of school administrators and the spiritual teachers under the secondary educational service area office 2 were low positively significant correlated at 0.05. 3) The work motivation of teachers and the spiritual teachers under the secondary educational service area office 2 were medium positively significant correlated at 0.05 and 4) The transformational leadership of school administrators and work motivation of teachers can forcast the spiritual teachers under the secondary educational service area office 2 23.60% that the policy and administration, interpersonal relationship in school, reward-based motivation system and charisma of school administrators can effect the spiritual teachers under the secondary educational service area office 2 with significant correlated at 0.05  

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ