ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตมันสำปะหลัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Main Article Content

อภินันท์ พัชโรภาสวัฒนกุล
ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
เกศสุดา สิทธิสันติกุล
นิโรจน์ สินณรงค์

Abstract

               งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้แก่ อุณหภูมิเฉลี่ยและปริมาณน้ำฝนรวมต่อผลผลิตมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านแบบจำลอง Panel Data  และใช้วิธีการประมาณค่าแบบ Feasible Generalized Least Squares :FGLS  โดยใช้ข้อมูล Panel Data ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2524-2558 เพื่อประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลอง


               ผลการวิเคราะห์พบว่า จากผลการประมาณค่าเฉลี่ยของผลผลิตมันสำปะหลัง พบว่า อุณหภูมิเฉลี่ย ความแปรปรวนของอุณหภูมิเฉลี่ยส่งผลกระทบทางลบต่อผลผลิตมันสำปะหลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  ในส่วนพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ปัจจัยปริมาณน้ำฝนรวม ความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝน และแนวโน้มเวลา ส่งผลทางบวกต่อผลผลิตมันสำปะหลังอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ข้อเสนอแนะจากการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพืชมันสำปะหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดำเนินนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสร้างความตระหนักในผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยพร้อมแนวทางการรับมือที่เหมาะสม


 


               This research aims to study the effects of climate change the average temperature and total rainfall in cassava production in the northeast region through the panel data model and the feasible generalized least squares (FGLS) estimation using the northeast region Panel Data of 2524-2558 to estimate the coefficient of the model.


               The analysis found that based on the average cassava yield  the average temperature variance negatively affected cassava yield significantly. In cassava planting area total rainfall factor rainfall variability and time trends positive effect on cassava yield was statistically significant. Suggestions from the study to increase cassava production capacity related agencies should implement the policy to promote and develop cassava production technology in line with changing climate and raising awareness of the impacts of climate change such as disseminating information warning and appropriate response.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ