การยกระดับภาพลักษณ์สินค้าผ่านการรับรู้ทางทัศนาการของผู้บริโภค กรณีศึกษาแบล็คชูการ์

Main Article Content

คณิศร อ่างทอง
นุชนภางค์ แก้วนิล
นพพร วิวรรธกะ

Abstract

แบล็คชูการ์ (Black Sugar) คือ แบรนด์แฟชั่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ด้วยการออกแบบแพทเทิร์นที่แตกต่างด้วยการเลือกใช้โทนสีเฉพาะสี ขาว เทา ดำ เป็นหลัก และ ให้ความสำคัญกับการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลของผู้สวมใส่ที่โดดเด่น อย่างไรก็ตาม แบล็คชูการ์ได้กำหนดนโยบายสำหรับภาพลักษณ์ใหม่ด้วยการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าในตลาดแฟชั่นเสื้อผ้าไปยังตำแหน่งทางการตลาดที่สูงขึ้น แบล็คชูการ์จึงให้ความสำคัญกับการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น และ การสร้างความประทับใจแก่กลุ่มลูกค้า ทั้งนี้ให้เป็นที่น่าจดจำและช่วยเพิ่มความสามารถการแข่งขันในตลาดได้


               การสื่อสารทางทัศนาการผ่านการรับรู้ของผู้บริโภคสามารถทำได้หลายวิธีการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในของร้านค้าที่ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า และ สามารถสื่อสารถึงประเภท ระดับของสินค้า และ ความเป็นตัวตนผ่านทางการมองเห็นได้จากการออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อค้าหาปัจจัยทางการออกแบบที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้แสง วัสดุ สี รูปแบบเครื่องเรือน ที่ส่งผลถึงการรับรู้อัตลักษณ์แบรนด์แบล็คชูการ์ ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเสนอแนะเป็นแนวทางการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้าด้วยการออกแบบ โดยใช้สำนักงานใหญ่ที่ถนนรามอินทรา 14 เป็นร้านค้าต้นแบบ โดยแบ่งวิธีการวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของสินค้าแบล็คชูการ์มาสู่คำจำกัดความโดยใช้คำคุณศัพท์ โดยให้ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ระบุคำคุณศัพท์ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์แบล็คชูการ์ ขั้นตอนที่ 2 นำคำคุณศัพท์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ไปสร้างภาพเสมือนจริงของสภาพแวดล้อมการออกแบบภายในร้านค้า ต่อมานำไปทดสอบกับกลุ่มลูกค้าประกอบกับแบบสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ เพื่อให้ได้แนวทางการยกระดับภาพลักษณ์ของสินค้า


                 จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มคำที่อธิบายถึงความเป็นแบล็คชูการ์ได้มากที่สุดคือคำว่า เท่ โฉบเฉี่ยว มั่นใจ โครงสร้างแพทเทิร์น ทันสมัย แตกต่าง โดยกลุ่มคำ เท่ เฉี่ยว สื่อถึงประเภทของสินค้า โครงสร้างแพทเทิร์น สื่อถึงระดับของสินค้า และ ความมั่นใจ ความแตกต่าง สื่อถึงความเป็นตัวตน ซึ่งกลุ่มคำเหล่านี้จะนำไปสร้างภาพเสมือนจริงเพื่อทำการทดสอบเพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในร้านค้าของแบล็คชูการ์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ