ประชาธิปไตยในวิถีไทย:บทสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบูรณาการประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทยให้เด็กและเยาวชน

Main Article Content

นันทิยา ดวงภุมเมศ
นิธิดา แสงสิงแก้ว
นันธิดา จันทรางศุ

Abstract

          บทความวิจัยเรื่อง “ประชาธิปไตยในวิถีไทย: บทสังเคราะห์จากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงบูรณาการประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทยให้เด็กและเยาวชน” มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดและแนวทางของความเป็นประชาธิปไตยในความหมายสากลและในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย (2) เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้สื่อสารสะท้อนความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีประชาธิปไตยที่มีอยู่ในวัฒนธรรมไทยที่ใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต และ (3) เพื่อสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนในเรื่องวิถีประชาธิปไตยในวัฒนธรรมไทยผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมประชาธิปไตยของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 468 คน และจัดการประกวดสปอตวิดีทัศน์ ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเข้าร่วม 200 คน ข้อมูลที่ใช้ออกแบบกิจกรรมได้มาจากการวิจัยเอกสาร โดยการสืบค้นเอกสารและงานวิจัยด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนไทยภายใต้กรอบครอบครัว ชุมชน ศาสนา และการศึกษา  การสนทนากลุ่มนักการศึกษา นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน นักวิชาชีพด้านเด็กและเยาวชน และเยาวชน จำนวน 17 คน และการวิจัยเชิงสำรวจ มีกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ จำนวน 520 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสำรวจ สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการเชิงพรรณนาและสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า ประชาธิปไตยในความหมายสากลให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิด การมีส่วนร่วม และการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันของประชาชน ส่วนประชาธิปไตยในสังคมและวัฒนธรรมไทยก็สอดคล้องกับแนวทางประชาธิปไตยสากล สำหรับผลการสำรวจการรับรู้ของเด็กและเยาวชนต่อประชาธิปไตย พบว่า มีการรับรู้ประเด็นความเท่าเทียมและความเสมอภาคเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ สิทธิ และเสรีภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการวิเคราะห์ความคิดของเด็กและเยาวชนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งต่างจากหลังการเข้าร่วมกิจกรรมที่พบว่า เด็กและเยาวชนเริ่มตระหนักถึงประชาธิปไตยในมิติของวิถีชีวิตและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งไม่สามารถแยกออกจากบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้


          This article entitled “Democracy in Thai Culture: The Analysis from Participatory Action Research to Enhance Integrative Thinking of Democracy in Thai Culture among Children and Youths” aimed to 1) study concepts of and approaches towards democracy in a universal as well as Thai socio-cultural sense, 2) open up a platform from which children and youths can communicate, exchange, and reflect on democratic practices embedded in Thai cultures distinctively used to lead one’s life, and 3) raise awareness on children and youths of democratic way of life embedded in Thai culture through the analysis of their democratic behaviors and those exhibited in the family and community. The research employed participatory action research using the activity designed to allow and encourage 468 samples of secondary school students to exchange their democratic ways of life. It also incorporated video spot contest which 200 secondary school and undergraduate students took part. These activities were created based on the results of documentary research focusing on analyzing academic and research documents relating to language and culture within the scope of Thai family, community, religion, and education, a focus group discussion of 17 participants who were educators, mass communication scholars, children and youths professionals, and youth activists, and survey research using questionnaires to collect data from 520 samples of secondary school students nationwide. Descriptive methods and descriptive statistics were employed to analyze the data. The result revealed that people’s rights and freedom of expression, participation and equality underlined the universal principle of democracy. This was in line with the concept of democracy defined and practiced in Thai culture and society. The survey result showed that children and youths put equality in the highest rank, right and freedom in the second and third place. Such perceptions were coherent with the opinion of Thai children and youths before participating in the designed activity.  However, after the activity, they became more aware of democracy as a way of life which was embedded in their daily living and could not be separate from Thai social and cultural context. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ