การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

Main Article Content

อรวรรณ สำเนียง
อนิรุทธ์ สติมั่น

Abstract

               เกษตร ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง งานเกษตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม จำนวนทั้งหมด 35 คน


             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สำหรับสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 2) แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ 3) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง งานเกษตร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ (t-test แบบ Dependent)


               ผลการวิจัยพบว่า


               1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่องงานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.0/83.0


               2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง งานเกษตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


               3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบใช้เกมส์ปฏิสัมพันธ์ เรื่อง งานเกษตร อยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}= 4.22 , S.D. = 0.90)


 


             The purposes of the research were 1) to develop the computer multimedia with interactive games instruction on agriculture lesson in order to meet standard criterion 80/80 2) to study learning achievement pretest and posttest of students who studied computer multimedia with interactive games on agriculture lesson 3) to study students satisfaction of computer multimedia with interactive games instruction on agriculture lesson. The research sampling group was 35 students of Sarasas Witaed Nakhon Pathom school first semester 2017 academic year by sample random sampling.


             The instruments for this research were 1) the structure interview for content experts and computer multimedia experts 2) the quality evaluation form for computer multimedia evaluation 3) the computer multimedia with interactive games instruction on agriculture lesson for Prathomsuksa four students 4) the leaning achievement test 5) students satisfaction evaluation form. Data analysis statistics consisted of mean, standard deviation and t-test statistics.


 


The results of the research revealed as the following:


               1) the computer multimedia with interactive games instruction on agriculture lesson for Prathomsuksa four students of Sarasas Witaed Nakhon Pathom school was found efficient at the level of 81.0/83.0.


               2) the learning achievement of students studied computer multimedia with interactive games instruction on agriculture lesson posttest higher than pretest significantly at .05 level.


               3) the satisfaction of students studied computer multimedia with interactive games instruction on agriculture lesson had a high level ( gif.latex?\bar{x}= 4.22, S.D. = 0.90).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ