การให้ความหมาย ที่มาของความหมาย และกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัว กลุ่มร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป : การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก

Main Article Content

ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
พิทักษ์ ศิริวงศ์

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อค้นหาความหมายและที่มาของความหมายของธุรกิจครอบครัวของกลุ่มร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและ 2) เพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของกลุ่มร้านจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต การจดบันทึก และศึกษาจากเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผลการวิจัยพบว่า ความหมายและที่มาของความหมายของธุรกิจครอบครัวผู้วิจัยสามารถตีความได้ 3 ความหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ ได้แก่ 1) ความเป็นเจ้าของ 2) ความเป็นสมาชิกในครอบครัว/ตระกูลเดียวกัน และ3) การจัดการธุรกิจ ส่วนกระบวนการสืบทอดธุรกิจครอบครัวสำหรับธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูป แบ่งได้ 3 ระยะ 7 ขั้นตอน ได้แก่ ระยะที่ 1 ก่อนการสืบทอดธุรกิจ ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ผู้นำ/ผู้ก่อตั้งเตรียมแผนการสืบทอดธุรกิจ ขั้นที่ 2 เตรียมและบ่มเพาะทายาท ขั้นที่ 3 การพัฒนาทายาท ระยะที่ 2 การเข้ามาเรียนรู้และทำงานในธุรกิจ ประกอบด้วย ขั้นที่ 4 ผู้สืบทอดเข้ามาเรียนรู้งาน ขั้นที่ 5 ผู้สืบทอดเข้ามาทำงานในธุรกิจครอบครัว ระยะที่ 3 การถ่ายโอน/เปลี่ยนผ่านธุรกิจ ประกอบด้วย ขั้นที่ 6 เริ่มรับช่วงต่อการจัดการธุรกิจ ขั้นที่ 7 เข้ามามีบทบาทในการจัดการธุรกิจครอบครัวอย่างเต็มตัว


          This is a qualitative research in order to create the grounded theory. The research was aimed 1) to find the social construction meaning and source of meaning of family business of clothing stores and 2) to theorize a grounded theory of Family Business Succession of clothing story. The research used purposive sampling at 10 family business. The data was collected by      in-dept interview, observation, note taking, and documentary study in July 2016. The result showed that the social construction meaning and the source of meaning of family business were following; 1) Ownership 2) Family 3) Business Management. In the Family Business Succession was divided 3 phases 7 steps namely; Phase 1)Before the business succession were following; Step 1: Leader of a business succession plan, Step 2: Prepare incubation successor, Step 3: The development of successor. Phase 2) To learn and work in the business were following; Step 4: Successor to learn, Step 5: Successor to work in the family business. Phase 3) Business Transition were following; Step 6: Began to take over a business and Step 7: Play role in managing the family business. At the end of article, the research also proposed both theoretical and practical suggestions from the study.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ