ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

Main Article Content

อรุณ บัวจีน
นภาพร บุญศรี
ปานใจ ธารทัศนวงศ์
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
สมาธิ นิลวิเศษ

Abstract

            การวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลา การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการใช้เวลามากในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบแบบสอบถามประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จำนวน 313 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Stratified Random Sampling)  โดยแบ่งตามระดับการศึกษา ได้ดังนี้ ระดับปริญญาเอก จำนวน 39 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 274 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสำหรับ เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย  (X̅)  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ (%)


               ผลการวิจัย พบว่า


  1. ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ((X̅) =3.93, S.D. = 0.57) คิดเป็นร้อยละ 78.60 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ยได้ดังนี้  1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 3) ด้านการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร  และ 5)ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

                  นอกจากนี้ ยังพบว่า ระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ((X̅) =4.04, S.D. = 0.58) คิดเป็นร้อยละ  80.80 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 2) ด้านการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 3) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร และ 5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย ((X̅) =3.91, S.D. =0.57)  คิดเป็นร้อยละ 78.20 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านโดยเรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ยได้ดังนี้ 1) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  2) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 3) ด้านการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร และ 5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  2. ผลการศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการใช้เวลามากในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่ได้จากคำถามปลายเปิด จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการของหลักสูตร 2) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3) ด้านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 4) ด้านการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และ 5) ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นั้น พบว่า ทั้งระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท มีประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ทุกด้าน       The research aimed to study the level of factors which affect the duration of the study for graduate students, Silpakorn University. The objectives of the study were: 1) To study the level of factors which affect the duration of the study for graduate students, Silpakorn University; and 2) To study opinions and suggestions toward the development and time reduction to complete a thesis / an individual study of graduate students, Silpakorn University. The sample were 313 Master's and Doctoral Students who graduated in academic year 2014 selected by a Multi-stage Stratified Random Sampling. They were divided into two groups; 39 Doctoral Students and 274 Master's Students.  The research instrument to collect data was a survey questionnaire. The data were analyzed by mean (X̅), standard deviation (S.D.), and percentage (%).


             The findings were as follows:


            1. The level of factors which affected the duration of the study for graduate students, Silpakorn University, showed at the high level of affection. From the results, the average (X̅) was 3.93, standard deviation was 0.57 and the percentage was 78.60. When each factor was examined, the results of each revealed at the high level of affection. The resultswere shown from the highest to the lowest affection respectively: 1) Advisors for the thesis and individual studies;   2) Publications for the thesis and individual studies; 3) Working on the thesis and individual studies; 4) Administration of the curriculum; and 5) Learning support.


             Furthermore, the level of factors which affected the duration of the study for Doctoral students showed at the high level of affection. The average of all factors (X̅) was 4.04, standard deviation was 0.58 and the percentage was 80.80. The result indicated that each factor was examined at the high level of affection.  The results were shown from the highest to the lowest affection respectively, 1) Advisors for the thesis and individual studies; 2) Working on the thesis and individual studies; 3) Publications for the thesis and individual studies; 4) Administration of the curriculum; and 5) Learning support. Lastly, the level of factors which affected the duration of the study for Master degree students also showed at the high level of affection. From the results, the average of all factors (X̅) was 3.91, standard deviation was 0.57 and the percentage was 78.20.  When each factor was examined, the results of each revealed at the high level of affection.  The results were shown from the highest to the lowest affection respectively: 1) Advisors for the thesis and individual studies; 2) Publications for the thesis and individual studies; 3) Working on the thesis and individual studies; 4) Administration of the curriculum; and  5) Learning support.


  1. The results of opinions and suggestions toward the development and time consuming for complete a thesis and an individual study using open-ended questions for all factors which were: 1) Administration of curriculum; 2) Learning support; 3) Advisors for the thesis and individual studies; 4) Working on the thesis and individual studies; and 5) Publications for the thesis and individual studies revealed that both Doctoral and Master’s degree students had problems and they also provided suggestions in all factors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ