ต้นทุนฐานกิจกรรมคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี

Main Article Content

กันต์กนิษฐ์ กิตติพรเพชรดี
นิลวรรณ อยู่ภักดี

Abstract

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนงานบริการคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) ในมุมมองผู้ให้บริการ (provider perspective) ใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรมในการวิเคราะห์ต้นทุนของบริการคลินิกเลิกบุหรี่ แบ่งเป็น 6 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมคัดกรองและซักประวัติสูบบุหรี่ กิจกรรมแนะนำหยุดสูบบุหรี่ กิจกรรมประเมินลักษณะการเสพติด/ความเต็มใจ/ความพร้อมในการเลิกบุหรี่ กิจกรรมช่วยให้เลิกบุหรี่ กิจกรรมจ่ายยาและให้คำปรึกษาด้านยา และกิจกรรมติดตามผู้ป่วย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560 ประชากร คือ ผู้มารับบริการในคลินิกเลิกบุหรี่และสมัครใจเข้ารับการบำบัดเลิกบุหรี่ทั้งผู้สูบบุหรี่รายใหม่และรายเก่า เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบเก็บข้อมูลต้นทุนงานบริการคลินิกเลิกบุหรี่


            ผลการศึกษา พบว่า มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 33 ราย รับบริการทั้งหมด 67 ครั้ง โดยกิจกรรมจ่ายยา/ให้คำปรึกษาด้านยามีต้นทุนรวมมากที่สุด 325.43 บาท รองลงมา คือ กิจกรรมแนะนำหยุดสูบบุหรี่ และกิจกรรมช่วยให้เลิกบุหรี่ มีต้นทุนรวม 44.59 และ 24.98 บาท ตามลำดับ สำหรับกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ กิจกรรมคัดกรองและซักประวัติสูบบุหรี่ และ กิจกรรมประเมินลักษณะการเสพติด/ความพร้อมในการเลิกบุหรี่ มีต้นทุนรวม 6.08 บาทต่อครั้ง และ 20.92 บาทต่อครั้ง ตามลำดับ ต้นทุนค่าวัสดุมีสัดส่วนต้นทุนสูงที่สุด โดยมีสัดส่วนต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน เท่ากับ 15.75 : 82.75 : 1.49


           The objective of this study was to analyze the cost of smoking cessation clinic at Donpud hospital, Saraburi province from the provider perspective. The activity-based costing was used to analyze the cost of smoking cessation clinic which was divided into 6 activities: screening patient history, advising to quit smoking, assessing of addiction and readiness to quit smoking, assisting to quit smoking, dispensing and counselling, and follow-up. Data was collected during February to March 2017. The study population was composed of both new and old cases from smoking cessation clinic that were willing to receive treatment for smoking cessation. The research tool was data collection form of clinical services cost.


               The results showed that there were 33 patients with 67 visits at the smoking cessation clinic. The highest cost was for dispensing and counseling, followed by advising and assisting to quit smoking, which were 325.43, 44.56 and 24.98 baht, respectively. Cost of screening patient history and assessing of addiction and readiness to quit smoking were 6.08 baht and 20.92 baht per visit, respectively. Material cost had the highest proportion. The ratio of labor cost : material cost : capital cost was 15.75 : 82.75 : 1.49.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ