การจัดการโลจิสติกส์ของโรงสีข้าว กรณีศึกษา บริษัทโรงสีรุ่งอนันต์ จำกัด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Main Article Content

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
วิลาวัลย์ สากลาง

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของโรงสีข้าว กรณีศึกษา บริษัทโรงสีรุ่งอนันต์ จำกัด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เกี่ยวข้องในระบบโลจิสติกส์ แล้วนำมาวิเคราะห์และตีความหมายเพื่อสรุปผล ผลการวิจัยพบว่า ผู้เกี่ยวข้องในระบบการจัดการโลจิสติกส์แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ขายวัตถุดิบให้กับโรงสี โรงสีข้าว และกลุ่มลูกค้าของโรงสี ต่างมีบทบาทในกิจกรรมห่วงโซ่อุปทานแตกต่างกันไป โดยกิจกรรมโลจิสติกส์ของบริษัท โรงสีรุ่งอนันต์ จำกัด ประกอบด้วย 9 กิจกรรม คือ 1. การจัดหาและรับซื้อข้าวเปลือก 2. การขนส่งข้าวเปลือกขาเข้า 3. การจัดการการเก็บรักษาข้าวเปลือกคงคลัง 4. การแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร 5. การประมวลคำสั่งซื้อข้าวเปลือกข้าวสาร 6. บรรจุภัณฑ์ และตรายี่ห้อ 7. การจัดการเก็บรักษาข้าวสารคงคลัง 8. การขนส่งข้าวสารขาออก 9. ประชาสัมพันธ์ และการตลาด จากผลการวิจัยสามารถนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อให้การดำเนินงานจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำได้สำเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเกิดความคุ้มค่าในการผลิตมากที่สุด


 


             The objective of this study was to examine logistics management. Case study of Runganan rice mill co., Ltd. Phon Districe Khon Kaen Province. This research was In-depth interview with stakeholders of a business. Mainly used as a method to collect qualitative data. The findings reveal that in this business there were 3 types of stakeholders. The first were suppliers who sell material to the mill, second were consumers who consume products of the mill and the last was the mill itself. Each of them has their own different roles in a supply chain. These are 9 steps which used as a logistics activities of Runganan Rice Mill 1. Supply and purchase for paddy. 2. Transport import to paddy rice. 3. Management of paddy stocked inventory .4.Rice milling process. 5. Receive and manage incoming rice purchase orders. 6. Brand and packaging process. 7. Maintain and manage rice in warehouses. 8. Exporting transport rice. 9. Marketing process. The findings could lead to Development and improvements efficiency and effectiveness of the logistics process, as well as cost efficiency and cost effectiveness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ : มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ